Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 22/03/2023 01:13 GMT+7

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023)

Đảng lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Biên phòng - Trong bài nói chuyện tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ðảng (ngày 5/1/1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mục tiêu phấn đấu của Đảng là: “Ðảng ta là đạo đức, là văn minh/ Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no”. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, Đảng đã đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Ảnh chụp lại tranh minh họa Hội nghị thành lập Đảng vào mùa Xuân năm 1930 của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đúng dịp Tết Canh Ngọ. Kể từ đó, đúng như đáng giá của Người, “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”1.

Mùa Xuân Tân Tỵ năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Mừng Tết độc lập đầu tiên của dân tộc ta (năm 1946), trong bài thơ “Mừng báo Quốc gia”, Người khẳng định: “Tết này mới thực Tết dân ta/ Mấy chữ chào mừng báo Quốc gia/ Độc lập đầy vơi ba chén rượu/ Tự do vàng đỏ một rừng hoa/ Mọi nhà vui đón Xuân dân chủ/ Cả nước hoan nghênh phúc Cộng hòa”.

Với tinh thần “Suốt năm kế hoạch, định từ mùa Xuân”, thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm Quý Mão (năm 1963) chỉ ngắn gọn nhưng súc tích bao hàm nhiều ý nghĩa sâu xa: “Mừng năm mới, cố gắng mới, tiến bộ mới, chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi”. Người vui mừng: “Dưới chế độ XHCN của chúng ta, mọi người đoàn kết, phấn khởi mừng Xuân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói một cách giản dị, dễ hiểu: “Nói một cách tóm tắt, mộc mạc thì CNXH trước hết là làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và sống một cuộc đời hạnh phúc”2, “CNXH là làm sao cho nhân dân đủ ăn, đủ mặc, ngày càng sung sướng, ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, già không lao động được thì nghỉ, những phong tục, tập quán không tốt dần dần được xóa bỏ… Tóm lại, xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là CNXH”3 và “Chế độ cộng sản là ai cũng no ấm, sung sướng, tự do; ai cũng thông thái và có đạo đức. Đó là một xã hội tốt đẹp, vẻ vang”4.

Đã 93 năm trôi qua, được thành lập, dìu dắt, rèn luyện bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đem lại những thay đổi lớn lao cho đất nước Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... Đặc biệt, tại cột mốc năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Việt Nam là 1 trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới vào năm 2021. Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” (năm 2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Bản chất XHCN là tiến bộ, khoa học và nhân văn. Cho nên, phấn đấu cho những mục tiêu của CNXH cũng chính là phấn đấu cho con người có được cuộc sống ngày càng hạnh phúc. Những đặc trưng của XHCN mà nhân dân ta xây dựng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991 và được hoàn thiện thêm một bước trong Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011. Đó là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.

Trong đó, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của Đảng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”5.

Đúng như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rằng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là biến những quyết định quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào cuộc sống, làm ra của cải vật chất, mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ trong bài viết “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” (năm 2021) rằng: “Mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và toàn diện của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam, khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Nguyễn Văn Toàn

----------------------------------------------

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 401.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 17.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 13, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 438.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr. 294.

(5) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2021, tr. 47.

Bình luận

ZALO