Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/04/2024 06:27 GMT+7

Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân

Biên phòng - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn, khi trở thành Đảng cầm quyền thì Đảng “phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Đây chính là lời xác nhận rõ ràng nhất về trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, trước Tổ quốc và dân tộc.

xgky_3
Ngày 5.1.1960, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-1960). Ảnh: Tư liệu

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam 90 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo nên những kỳ tích và vị thế to lớn của đất nước, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định trong lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: “Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.

Lịch sử và thực tế đã chứng minh, với tư cách vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, Đảng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của một đảng cách mạng chân chính, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Là người được nhân dân tin tưởng giao trọng trách chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, Đảng đã tổ chức, lãnh đạo nhân dân ta phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành những thắng lợi vẻ vang, chấm dứt sự thống trị của thực dân hơn 100 năm và đánh đuổi một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Những năm 1975-1986, trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, thậm chí có lúc đất nước ta rơi vào tình trạng hiểm nghèo, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa tiến hành hai cuộc chiến đấu chống xâm lược ở hai đầu biên giới, vừa ra sức khôi phục kinh tế, tháo gỡ khó khăn, khắc phục trì trệ, khủng hoảng kinh tế-xã hội, từng bước hoạch định đường lối đổi mới. Khi hệ thống XHCN thế giới lâm vào thoái trào, CNXH ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, CNĐQ và các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá, bao vây, cấm vận, một bộ phận nhân dân hoài nghi về con đường đi lên CNXH ở nước ta. Trước những khó khăn đó, Đại hội VI của Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam. Gần 35 năm đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước không những vượt qua khủng hoảng kinh tế, mà còn trở thành nước đang phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, sức mạnh đất nước không ngừng được tăng cường, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày một nâng cao.

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, trên thực tế, ở một số nơi vẫn còn một số cán bộ, đảng viên, trong đó có những người có chức, có quyền đã quên mất vị trí, vai trò là công bộc, là đầy tớ của nhân dân, không có thái độ làm việc vì lợi ích của nhân dân, bị danh lợi, vật chất tha hóa làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Dẫn đến nhiều cán bộ, đảng viên của Đảng bị xử lý kỷ luật thời gian qua là bài học cảnh tỉnh cho những cán bộ, đảng viên nào còn có tư tưởng không làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình đối với Đảng, với nhân dân.

Để tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, xứng đáng với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, đòi hỏi toàn Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên của Đảng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, gắn với triển khai thực hiện Quy định nêu gương được Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XII ban hành. Đảng phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; phải xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, văn hóa của dân tộc và thời đại. Đảng phải sâu sát thực tiễn, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Đường lối, chính sách của Đảng phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất, năng lực, có ý thức là người đầy tớ của nhân dân. Làm tốt các nội dung trên mới có thể thực hiện được trọn vẹn di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Nguyễn Văn Thi

Bình luận

ZALO