Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 05/12/2023 07:49 GMT+7

Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Biên phòng - Ngày 3-2-2020, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tròn 90 tuổi. Đồng hành cùng dân tộc, trong ngần ấy thời gian, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tỏ rõ là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đó là một sự thật không ai có thể phủ nhận được. Dân tộc ta, nhân dân ta từ ngày có Đảng như cỏ cây, hoa lá có ánh mặt trời, con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi thử thách, thác ghềnh thẳng tới tương lai.

7hui_3a
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội lần thứ II của Đảng ở căn cứ địa Tuyên Quang. Ảnh: tư liệu

Trong suốt 90 năm qua, kể từ khi xuất hiện trên vũ đài chính trị, căn cứ vào thực tiễn cách mạng, Đảng ta luôn đề ra cương lĩnh chính trị đúng đắn, điều đó khẳng định: Đảng ta luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã phát huy sức mạnh dân tộc và thời đại trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai.

Qua 15 năm (1930-1945) kể từ ngày thành lập, trải qua đấu tranh gian khổ, lúc bí mật, lúc công khai, mặc dù gặp phải những tổn thất hy sinh to lớn, nhưng Đảng vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, kiên định cách mạng, trung thành với mục tiêu lý tưởng của mình. Ba cao trào cách mạng lớn diễn ra từ năm 1930 đến 1945 mà sự mở đầu là cao trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1930-1931) - một cuộc tập duyệt lịch sử để làm nên những chiến công lớn hơn trong  cuộc chiến đấu mới; Phong trào cách mạng dân chủ nhân dân (1936-1939);  và cuối cùng là cao trào cách mạng (1941-1945), đã khơi dậy sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. 

Nắm chắc thời cơ, Đảng ta đã kịp thời đưa ra những quyết định mang tính lịch sử. Tháng 5-1941, Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng ở Khuổi Nậm, Pác Bó, Cao Bằng quyết định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng - khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Hội nghị đã quyết định thành lập “Việt Nam độc lập đồng minh” (gọi tắt là Việt Minh) nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo. Tiếp theo đó là sự ra đời của “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” (tiền thân của QĐND ngày nay) và khi Nhật đầu hàng Đồng minh, thời cơ giải phóng dân tộc đã điểm, Đảng quyết định phát động toàn dân Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. 

Sau cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, thực hiện quá độ đi lên CNXH, song đồng bào miền Nam vẫn sống trong ách thống trị của chế độ Mỹ-Diệm. Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và thế giới, Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 15 - khóa II (mở rộng) đã đề ra nhiệm vụ chung của cách mạng Việt Nam là: “Tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh để giữ vững hòa bình; thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước; ra sức củng cố miền Bắc và đưa miền Bắc tiến lên CNXH; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh; tích cực góp phần bảo vệ hòa bình ở Đông Nam Á và thế giới”.  

Dưới ánh sáng Nghị quyết 15, khi Mỹ ồ ạt đưa quân vào xâm lược ở miền Nam, tiến hành chiến tranh cục bộ đánh phá các căn cứ cách mạng miền Nam, Đảng ta quyết định thành lập “Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam”, tạo ra bước ngoặt lịch sử về chính trị, quân sự, ngoại giao trên chiến trường miền Nam. Từ năm 1964, khi đế quốc Mỹ liều lĩnh tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, cả nước ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Tất cả cho tiền tuyến. Tất cả để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ ở miền Bắc, cuối năm 1972. Với tư tưởng chỉ đạo chiến lược “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhân dân ta lại bước vào thời kỳ mới - cả nước quá độ lên CNXH, dù gặp muôn vàn khó khăn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã thu được những thành tựu quan trọng: Đánh thắng các cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế, giúp nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng; bảo vệ vững chắc Tổ quốc; khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. Đặc biệt, Đảng ta đã đề ra đường lối “đổi mới” toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới.

Tiếp theo thắng lợi của Cương lĩnh chính trị xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới do Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra, các Nghị quyết Đại hội Đảng VII, VIII, IX, XI, XII một lần nữa khẳng định: “Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên CNXH với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam...; đất nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới”. GDP trung bình hàng năm 6-7%, nước ta đã thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình của thế giới. Nền kinh tế thị trường định hướng CNXH ở nước ta ngày càng hoàn thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã được cải thiện rõ rệt, quốc phòng và an ninh được giữ vững và tăng cường.

PGS, TS Vũ Đăng Hiến

Bình luận

ZALO