Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 31/03/2023 02:59 GMT+7

Đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em

Biên phòng - Việt Nam là quốc gia có nhiều nỗ lực trong thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em theo quy định của công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đó là quyền sống còn, quyền phát triển, quyền được bảo vệ, quyền được tham gia và vui chơi, giải trí.

x1utc7f5ry-8938_f_jq4uctm11_vui_choi
Trẻ em cần được đảm bảo các quyền cơ bản. Ảnh: Minh họa

Nhà nước ta xác định, bảo vệ, chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của Nhà nước, cộng đồng và gia đình. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc trẻ em là đầu tư cho phát triển nguồn lực góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Với sự quyết tâm của các cấp, các ngành và mỗi cá nhân, trẻ em ngày càng có cơ hội phát triển trong môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh và ngày càng tốt đẹp hơn.

Nhà nước thường xuyên quan tâm và đầu tư đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh cho trẻ em. Các mô hình phòng ngừa, can thiệp loại bỏ, giảm thiểu nguy cơ trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt hoặc trẻ em bị tổn hại đã được các địa phương triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng được cải thiện. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và nâng cấp. Hầu hết các xã, phường đều có trạm y tế, trẻ em dưới 6 tuổi được khám chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế Nhà nước trên toàn quốc.

Mặt khác, Nhà nước đã đầu tư một hệ thống giáo dục quốc dân khá hoàn chỉnh được phát triển, bao gồm đủ các cấp học, bậc học. Cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục tăng cường. Việc xây dựng trường học an toàn, thân thiện với trẻ em ngày càng được mở rộng. Nhà nước có chính sách hỗ trợ trẻ em sống trong các gia đình nghèo đi học, được giúp đỡ về vật chất và tinh thần. Từ đó, giúp công tác giáo dục trẻ em ngày càng toàn diện hơn.

Về quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em đã và đang được đẩy mạnh hơn. Diễn đàn trẻ em cấp huyện, tỉnh, quốc gia và quốc tế được tổ chức thường xuyên. Trẻ em đã có nhiều cơ hội tham gia bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề liên quan. Có thể nói ý kiến của các em đã được lãnh đạo các cấp lắng nghe, nghiên cứu, tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, chương trình, dự án có liên quan đến bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình trạng ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột, buôn bán, sao nhãng trẻ em và trẻ em vi phạm phát luật vẫn diễn biến phức tạp và gây bức xúc trong dư luận xã hội, báo hiệu sự suy giảm đạo đức, giá trị xã hội của một bộ phận người dân. Tình trạng thiếu điểm vui chơi giải trí cho trẻ em còn khá phổ biến ở nhiều địa phương. Việc quy hoạch, đầu tư và quản lý các điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em chưa được quan tâm đúng mức. Các dịch vụ game online, sản xuất, lưu hành các sản phẩm văn hóa dành cho trẻ em mang tính chất bạo lực, khiêu dâm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động xã hội và thực hiện quyền tham gia của trẻ còn nặng về hình thức, chưa được quan tâm đúng mức. Các hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em chưa đa dạng. Các bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến của trẻ em.

Thúy An

Bình luận

ZALO