Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 04:47 GMT+7

Củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP Cao Bằng

Biên phòng - Nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã triển khai nhiều giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động ngăn chặn, phòng ngừa với chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa, BĐBP Cao Bằng nghiên cứu tài liệu tại phòng Hồ Chí Minh của đơn vị. Ảnh: Nguyễn Tuân

Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Cao Bằng cho biết: “Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị; thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho từng đối tượng. Làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần những quan điểm, lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Trong công tác giáo dục chính trị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị; gắn giáo dục chính trị với giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; triển khai có hiệu quả mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình quân số các đơn vị phân tán tại các tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị đã tổ chức tốt việc học bù; đồng thời, cử cán bộ chính trị đến giảng dạy trực tiếp tại các tổ, chốt. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều biện pháp để nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung làm tốt 5 khâu cơ bản của công tác tư tưởng (dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng); kết hợp chặt chẽ giữa phát hiện với giải quyết các vấn đề liên quan đến tư tưởng, tập trung vào những thời điểm thực hiện nhiệm vụ với cường độ cao, khó khăn, tác động của cuộc sống, gia đình để dự báo và giải quyết vấn đề tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Mặt khác, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP Cao Bằng đã chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị BĐBP Cao Bằng cũng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua với trọng tâm là: Phong trào thi đua Quyết thắng; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các phong trào thi đua đã được cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về nhân cách quân nhân theo các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị BĐBP Cao Bằng đã duy trì nền nếp các hoạt động Ngày chính trị, văn hóa tinh thần, thông báo thời sự; thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt dân chủ, phê bình và tự phê bình; tổ chức diễn đàn thanh niên, tọa đàm sĩ quan trẻ, sinh nhật đồng đội, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao..., thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Thông qua các hoạt động này đã góp phần thỏa mãn nhu cầu thụ hưởng, sáng tạo văn hóa, làm phong phú đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh cho bộ đội.

Đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái

Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội. Các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, lối sống trên không gian mạng diễn ra ngày càng công khai và quyết liệt. Chúng sử dụng internet và mạng xã hội để phát tán những thông tin, hình ảnh sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng tổ chức giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. Ảnh: Thành Chung

Trước tình hình đó, Đảng ủy, Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Sau đó, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã tích cực xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (Lực lượng 47) theo chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn, phát huy hiệu quả hoạt động của Lực lượng 47 trong việc nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội.

Cấp ủy các cấp trong BĐBP Cao Bằng đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về việc sử dụng mạng xã hội một cách hợp lý; hướng dẫn bộ đội chấp hành nghiêm các quy định về việc quản lý, sử dụng internet, thiết bị ghi âm, ghi hình trong cơ quan, đơn vị; động viên bộ đội tự học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, kinh nghiệm sống cho mình để nhận diện trước các thông tin xấu độc, hình thành khả năng phân tích trước các thông tin trên mạng xã hội.

Hiện nay, BĐBP Cao Bằng đang duy trì có hiệu quả trang Fanpage BĐBP Cao Bằng với gần 15.000 lượt người theo dõi trên mạng xã hội Facebook. Đây là nơi truyền tải những thông tin tích cực về hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; truyền thống yêu nước của dân tộc; những tấm gương điển hình tiên tiến, hành động đẹp của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cao Bằng nói riêng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng BĐBP nói chung.

Trên trang Fanpage này thường xuyên có những bài viết đấu tranh phản bác những thông tin sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026... Các bài viết đã thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần cung cấp thông tin chính thống, phản bác các tin giả, sai sự thật và định hướng dư luận xã hội...

Thành Chung

Bình luận

ZALO