Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 28/07/2021 08:28 GMT+7

Củng cố, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Biên phòng - Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Trước, trong và sau Đại hội, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn luôn là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam phấn đấu không ngừng cho mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Ảnh: CTV

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng, mà còn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, các thế lực thù địch tập trung mũi nhọn tấn công hòng phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi lẽ, đây là một bộ phận quan trọng cấu thành đời sống chính trị, tinh thần, nhân tố căn bản và là cốt lõi tạo cơ sở, tiền đề quyết định mọi hoạt động xây dựng, sinh hoạt và lãnh đạo của Đảng. Các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam hiểu rất rõ: Một khi nền tảng tư tưởng thay đổi, tất yếu dẫn tới sự thay đổi mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc tổ chức, phương hướng hoạt động chính trị của Đảng.

Những chiêu trò, thủ đoạn chống phá...

Càng đến gần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị tung ra nhiều chiêu trò, thủ đoạn để chống phá. Dưới danh nghĩa “góp ý” vào Dự thảo Văn kiện Đại hội, chúng kêu gọi tổ chức cái gọi là “xã hội dân sự”; kêu gọi thành lập “diễn đàn xã hội dân chủ”; tổ chức “anh em dân chủ”; nhân danh “nhà hoạt động chính trị - dân chủ”; “nhà báo tự do”, “nhà cải cách xã hội”..., thậm chí đội lốt một số người có uy tín trong xã hội để góp ý sửa đổi văn kiện, sửa đổi đường lối của Đảng, lừa dối dư luận.

Chúng liên tục tung tin giả, xuyên tạc, kích động, xuyên tạc sự thật, lợi dụng một số ít đảng viên công thần địa vị, tiêu cực bất mãn, cùng một bộ phận dân chúng tâm lý cực đoan, định kiến để hằng ngày tán phát lên mạng nhiều thông tin sai sự thật; bình luận, bóp méo vấn đề theo mục đích, ý đồ của chúng. Thủ đoạn mà chúng thông tin thường là lợi dụng vào những sự kiện, những diễn biến, những động thái có thật, bằng những kỹ xảo tinh vi của công nghệ thông tin, tạo dựng chuyện bằng cách lắp ghép, trích dẫn, cắt xén các lời phát ngôn, bài viết, hình ảnh... làm cho người đọc, người xem thiếu kinh nghiệm dễ nhầm tưởng, khó phân biệt, nhận diện thật-giả, đúng-sai.

Sự xuyên tạc của các thế lực phản động, cơ hội chính trị không có giới hạn về không gian và thời gian, càng không có ngoại lệ với bất kỳ lĩnh vực nào. Các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch suy cho cùng là nhằm xóa bỏ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Bước vào giai đoạn phát triển mới, sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. 4 nguy cơ (tụt hậu xa hơn về kinh tế; chệch hướng XHCN; nạn tham nhũng và tệ quan liêu; "diễn biến hòa bình") mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn hiện hữu. Sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, nguy hiểm, phức tạp trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông toàn cầu, chiến tranh mạng...

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Tư tưởng xuyên suốt và nhất quán của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Trong đó, nếu chỉ "kiên định" một cách máy móc thì dễ dẫn đến giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ, nhưng nếu không kiên định mà "đổi mới" một cách vô nguyên tắc thì cũng rất dễ rơi vào chủ nghĩa xét lại, chệch hướng, "đổi màu". Cho nên kiên định phải gắn liền với sáng tạo và sáng tạo phải trên cơ sở kiên định phù hợp với thực tiễn, với yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Trước sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động hiện nay, hầu hết cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đều có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; tin tưởng vào Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được giữ vững, khẳng định địa vị thống trị trong đời sống chính trị - tinh thần ở Việt Nam, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.

Để tăng cường sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thiết nghĩ, các tổ chức Đảng và đảng viên cần nắm vững và thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” một cách hiệu quả nhất. Trước hết là củng cố niềm tin cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, vững tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Khi chính trị tư tưởng thông suốt, có niềm tin vững chắc sẽ trở thành “chất keo” đặc biệt, gắn kết quan hệ giữa Đảng với nhân dân, đưa tới thống nhất về nhận thức và hành động thì cả dân tộc đồng lòng, chung sức, tạo thành lực lượng vật chất vô cùng to lớn, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng tiến lên, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch. Tăng cường và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; củng cố sức “tự đề kháng”, “miễn dịch” cho cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần làm rõ và bổ sung, hoàn thiện nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; đa dạng hóa các hình thức đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Trong đó, coi trọng công tác truyền thông; bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân và bảo vệ Nhà nước; bảo vệ công cuộc đổi mới đất nước và tích cực hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hoàng Quý Lê

Bình luận

ZALO