Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 07:19 GMT+7

Diễn đàn Quốc hội:

Cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng trong chặng đường phát triển mới của đất nước

Biên phòng - Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, bên cạnh kết quả tích cực trong thực hiện 3 đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, vẫn còn 10/26 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, trong mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, theo hướng hiện đại. Tại kỳ họp cuối cùng, Quốc hội khóa XIII đã tổng kết rút ra nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm để quyết định mục tiêu, nhiệm vụ cho bước phát triển tiếp theo của đất nước.

p0fe_4a
 Lực lượng BĐBP tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: H.L

Sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm và khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế vĩ mô nước ta ổn định, tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, lạm phát được kiểm soát…

Đồng thời, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Nổi lên là nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, theo hướng hiện đại, chưa đạt được. Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, GDP giai đoạn 2011-2015 chỉ đạt 5,9%, thấp hơn giai đoạn trước. Nợ công, nợ xấu tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn. Bộ máy Nhà nước còn cồng kềnh, kém hiệu quả; môi trường đầu tư chậm được cải thiện; thủ tục hành chính còn phiền hà. Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu; lãng phí, thất thoát còn lớn…

Tiếp tục khẳng định quyết tâm sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp, theo hướng hiện đại, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với mục tiêu: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Giữ gìn hòa bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền

Trước nhiều ý kiến của cử tri và nhân dân đề nghị: Đảng, Nhà nước cần có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả để giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trên Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Nghị quyết của Quốc hội dành riêng một mục nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp. Theo đó, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, bảo đảm số lượng hợp lý, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Kết hợp tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nhất là ở khu vực biển đảo; chủ động bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích quốc gia và lợi ích người dân trên biển. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế quốc phòng.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN, các tổ chức của Liên hợp quốc để bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ; kiên trì thúc đẩy giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo đồng thuận trong nước và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tập trung giải quyết các nhiệm vụ cấp bách

Ngay trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ mới được kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ khẩn trương xây dựng các chương trình, đề án cụ thể hóa những vấn đề mới về phát triển kinh tế, xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Trong đó, 6 trọng tâm ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ gồm: Ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư-kinh doanh thuận lợi; tăng cường kỷ luật, kỷ cương bộ máy hành chính Nhà nước và trong toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 5 năm từ 6,5 - 7%/năm, nhiệm vụ hàng đầu đặt ra với Chính phủ là tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế. Theo đó, Chính phủ sẽ kiên trì thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, phấn đấu kiểm soát lạm phát dưới 4% các năm đầu kỳ kế hoạch và 3% vào năm 2020.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, cơ cấu lại, sử dụng hiệu quả nợ công và bảo đảm các giới hạn nợ công, nợ Chính phủ, nợ quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội. Chuyển phương thức quản lý đầu tư công theo kế hoạch hằng năm sang kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. Bố trí nguồn lực tài chính Nhà nước phù hợp để tham gia và thúc đẩy đầu tư của khu vực ngoài Nhà nước. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước chỉ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không tham gia. Để nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Chính phủ cũng cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đạt chỉ số nhóm 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Cùng với tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ sẽ đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp gắn với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xã hội hóa sở hữu và sản xuất kinh doanh; khuyến khích phát triển các hình thức doanh nghiệp cổ phần, đồng thời trợ giúp để phát triển mạnh doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế gia đình, kinh tế hợp tác. Nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp tư nhân; hoàn thiện pháp luật, chính sách để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, nhất là vốn, đất đai, tài nguyên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước.

H.Long

Bình luận

ZALO