Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/07/2024 05:11 GMT+7

Công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, nhân tố quyết định xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Biên phòng - Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi đảng viên ta phải là một chiến sĩ tích cực, gương mẫu, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân. Mỗi chi bộ ta phải là một hạt nhân vững chắc, lãnh đạo đồng bào thi đua yêu nước, cần kiệm xây dựng nước nhà. Mỗi cấp ủy Đảng phải là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng sôi nổi tiến lên”, những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy BĐBP luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; coi đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng. Ảnh: Hoa Hạ

Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng trong BĐBP thường xuyên được coi trọng, Đảng ủy BĐBP và các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP đã có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đảng ủy BĐBP đã tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa học tập lý luận với rèn luyện thực tiễn để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện nghiêm đường lối, quan điểm, các quy chế, quy định về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, xử lý nghiêm minh những sai phạm, không có vùng cấm.

Công tác xây dựng Đảng được gắn liền với công tác xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; đã lãnh đạo xây dựng Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và Đề án quy hoạch đồn, trạm Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam, các nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của BĐBP.

Trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, với phương châm “chủ động, sâu sát, kịp thời, hiệu quả”, Đảng ủy BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP chú trọng việc đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tăng cường công tác nắm, quản lý tư tưởng, xử lý, giải quyết những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở. Đảng bộ và toàn lực lượng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới với những cách làm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp, nhất là tư tưởng gần dân, trọng dân, vì hạnh phúc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Đồng thời, Đảng ủy BĐBP đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi “phi chính trị hóa” quân đội; kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, giáo điều, bảo thủ; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP.

Đảng ủy BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp không ngừng đổi mới, xây dựng phong cách lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, tăng cường xây dựng đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng ban hành nghị quyết theo hướng ngắn gọn, rõ chủ trương, giải pháp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ, cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Do đó, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, thực hiện tốt “tự soi”, “tự sửa”, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống anh hùng của lực lượng. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân biên giới, là lực lượng chính trị tin cậy, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới.

Đảng ủy BĐBP cũng luôn coi trọng lãnh đạo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về tổ chức. Chấp hành nghiêm nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết thống nhất; chỉ đạo rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác, nhiệm kỳ 2015-2020 đã ban hành 18 quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác; ban hành 14 nghị quyết chuyên đề, 04 chỉ thị, sơ kết 08 nghị quyết. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng bảo đảm số lượng, chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng mới thành lập, đơn vị chiến đấu có cơ cấu hợp lý, phù hợp với thực tiễn đổi mới (các đoàn, đội đặc nhiệm, đồn, đại đội, hải đội Biên phòng); phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; gắn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Các cấp ủy, chi bộ tích cực đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, quy trình ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với các tỉnh, thành ủy trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng BĐBP các tỉnh, thành phố. Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy địa phương tại địa bàn biên giới, hải đảo trong cả nước.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng ủy BĐBP đã thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, đúng tiêu chuẩn chức vụ cán bộ theo từng chức danh, bảo đảm tính kế thừa, liên tục, vững chắc, khắc phục tư tưởng cục bộ, khép kín; tích cực giải quyết mất cân đối vùng miền, mất cân đối các chuyên ngành; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc, cán bộ của các tỉnh phía Nam.

Thực hiện tốt chính sách cán bộ, nhất là đối với cán bộ làm nhiệm vụ trên địa bàn biên giới, hải đảo, cán bộ diện dôi dư khi điều chỉnh tổ chức lực lượng. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành ủy thống nhất quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố và cơ cấu cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội và HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp.

Lãnh đạo nâng cao nhận thức và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; những nơi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng. Kết hợp chặt chẽ với công tác thanh tra, điều tra, bảo vệ chính trị nội bộ để giải quyết kịp thời, dứt điểm vụ việc, đơn, thư tố cáo, khiếu nại tổ chức đảng, đảng viên, chủ động rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình, những thách thức an ninh phi truyền thống và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy BĐBP đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nắm, dự báo tình hình để báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đối sách xử lý các vấn đề xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Võ Minh Lương trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng lực lượng BĐBP. Ảnh: Thùy Trang

Những năm tới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn; tuy nhiên, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây bất ổn định, nhất là chủ quyền biển, đảo sẽ diễn biến căng thẳng, phức tạp hơn. Trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được củng cố, nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến phức tạp; các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị chống phá ngày càng quyết liệt, công khai, trực diện hơn. Hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực biên giới, vùng biển tiếp tục gia tăng.

Trong bối cảnh đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ BĐBP và các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng Đảng, về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ, xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP vững mạnh tiêu biểu, có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Trước hết là chủ động nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, kịp thời báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra trên biên giới, vùng biển, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo đúng các văn kiện pháp lý đã ký kết.

Tập trung lãnh đạo, xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện; trong đó chú trọng xây dựng vững mạnh về chính trị và triển khai hiệu quả ba khâu đột phá, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh giản tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, biểu dương, khen thưởng, kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm.

Hai là, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Coi trọng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống, nhiệm vụ của Quân đội, của BĐBP; nhận thức đối tác, đối tượng; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để giữ vững trận địa tư tưởng trong BĐBP. Chủ động đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự thống nhất, đồng thuận, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp, hiệu quả; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng trong lòng đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV và các chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết chuyên đề của QUTW về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”, Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”. Chủ động phòng, chống hiệu quả tác động tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; kiên quyết, kiên trì chống suy thoái về đạo đức, lối sống và mọi biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, thực dụng, cơ hội, quân phiệt, vi phạm dân chủ; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm.

Bốn là, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng ở các đồn, đại đội, hải đội, đoàn, đội đặc nhiệm Biên phòng; xây dựng đội ngũ cấp ủy viên gắn với cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp bảo đảm cơ cấu, chất lượng, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, lối sống, đoàn kết, thống nhất. Phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ đạo, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó đặc biệt coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng củng cố vững chắc bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm bảo đảm nghiêm túc, thực chất, hiệu quả. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Năm là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Làm tốt việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp, bảo đảm về phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị và năng lực công tác; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, bảo đảm sự kế thừa liên tục, vững chắc giữa các thế hệ. Thực hiện việc luân chuyển cán bộ giữa các vùng miền, giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường, bảo đảm đầu vào của cán bộ ở từng cấp phải đủ tiêu chí và điều kiện theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ và hậu phương cán bộ. Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm nguyên tắc, quy định về công tác cán bộ.

Sáu là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng yếu kém, hoàn thành nhiệm vụ chất lượng, hiệu quả thấp, những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những đảng viên là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị. Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm kỷ luật; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phối hợp chặt chẽ với tỉnh, thành ủy thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát đối với BĐBP các tỉnh, thành phố.

Xây dựng Đảng bộ BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong tình hình hiện nay. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ BĐBP, lãnh đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Bình luận

ZALO