Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 09:49 GMT+7

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ vai trò then chốt để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương

Biên phòng - Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng (HVBP) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó, đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL).

Học viện Biên phòng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, học viên. Ảnh: Mai Viết Nhân

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác TTPBGDPL, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP đã căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác TTPBGDPL. Trong đó, tập trung quán triệt Chỉ thị 118-CT/QUTW ngày 20-2-2017 của Quân ủy Trung ương “Về việc tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ quân đội trong tình hình hiện nay”; Chỉ thị số 103/CT-BQP ngày 28-11-2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc “Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và đảm bảo an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị số 22/CT-TM ngày 5-7-2019 của Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam về việc tăng cường một số biện pháp trong công tác giáo dục, quản lý chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam; Nghị quyết số 452-NQ/ĐU ngày 26-3-2017 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về “Lãnh đạo tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông trong BĐBP”…

Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch công tác TTPBGDPL và tình hình thực tiễn của các đơn vị, HVBP tiến hành kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo công tác TTPBGDPL; theo định kỳ, Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và xác định chương trình hành động công tác TTPBGDPL tiếp theo. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã chỉ định cơ quan chính trị là cơ quan thường trực, tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện tốt chương trình, nội dung TTPBGDPL theo quy định.

Để công tác TTPBGDPL đạt kết quả cao, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP đã tập trung kiện toàn về tổ chức, biên chế, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên và tuyên truyền viên pháp luật. Trong đó, đội ngũ báo cáo viên được lựa chọn trong số cán bộ, giảng viên đã qua đào tạo cơ bản; được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ và kiến thức cơ bản về pháp luật, về yêu cầu, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục, đào tạo; được tham gia giao ban, nắm tình hình an ninh chính trị... nên vừa có phương pháp sư phạm tốt, vừa có trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về pháp luật, hiểu biết đặc điểm, tâm sinh lý của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Do đó, chất lượng truyền đạt nội dung của đội ngũ báo cáo viên luôn bảo đảm tốt. Đến nay, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của HVBP gồm 15 cán bộ, trong đó có 5 đồng chí chuyên ngành Luật, 3 đồng chí thuộc cơ quan chính trị; 7 báo cáo viên, tuyên truyền viên là chỉ huy các khoa chuyên ngành giáo dục xã hội và nhân văn. Các đầu mối trực thuộc luôn duy trì tốt tổ tư vấn chính trị, pháp luật, các mô hình mỗi tuần một câu hỏi, một điều luật.

Đội ngũ báo cáo viên pháp luật của HVBP luôn có sự tiến bộ về mọi mặt, làm chủ nội dung, sáng tạo trong phương pháp truyền đạt; có trách nhiệm, nhiệt tình; truyền thụ các nội dung sâu sắc, gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn trong giới thiệu các chuyên đề, các bộ luật, luật cho người học. Cùng với đó, Học viện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập của mọi đối tượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới nội dung và phương pháp TTPBGDPL cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng là vấn đề được HVBP đặc biệt coi trọng. Theo đó, ngoài các nội dung giáo dục hằng năm theo kế hoạch của Tổng cục Chính trị và Bộ Tư lệnh BĐBP, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, khoa giáo viên có liên quan, kết hợp tốt các nội dung huấn luyện chính khóa và các nội dung TTPBGDPL, để nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người học. Nội dung tập trung vào quán triệt, giáo dục các chuyên đề, như: Luật Giao thông đường bộ và văn bản chi tiết, hướng dẫn thi hành; Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014; Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020...

Ngoài việc đảm bảo chương trình giảng dạy theo kế hoạch, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện còn lồng ghép nội dung TTPBGDPL vào các loại hình hoạt động, như: thông báo chính trị; Ngày chính trị - văn hóa - tinh thần; thi tìm hiểu pháp luật, tìm hiểu Điều lệnh quân đội; diễn đàn; đối thoại; giao lưu; văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao... để nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Đáng chú ý là, hình thức TTPBGDPL được Học viện thể hiện bằng hình thức “sân khấu hóa”, thông qua các tiểu phẩm kịch về đề tài pháp luật trong hội diễn văn nghệ quần chúng; lồng ghép vào chương trình thi “Tuyên truyền viên trẻ”... Những cách làm đó giúp cán bộ, chiến sĩ, học viên dễ tiếp thu, lĩnh hội các nội dung được tuyên truyền, tập huấn.

Cùng với thực hiện tốt nội dung, chương trình TTPBGDPL, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy và đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng. Các đơn vị trong toàn Học viện đã duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp quy định, coi trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh xây dựng chính quy, tạo nên ý thức tự giác cao cho bộ đội trong học tập, rèn luyện và chấp hành kỷ luật. Đồng thời, thường xuyên chú ý đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm; thực hiện nghiêm việc mọi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ không được uống rượu, bia say mọi lúc, mọi nơi; không uống rượu, bia vào buổi trưa, trong giờ hành chính, trong các ngày làm việc... nhằm tạo thói quen trong thực hiện văn hóa pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị.

Những việc làm trên đã góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội ở HVBP. Do đó, năm qua, các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật ở HVBP ngày càng giảm; các chế độ, nền nếp được duy trì nghiêm túc; các mối quan hệ trong đơn vị, nhất là quan hệ giữa cán bộ và học viên được giải quyết hài hòa. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ HVBP trong sạch, vững mạnh, HVBP vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đình Toản - Viết Nhân

Bình luận

ZALO