Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 12:19 GMT+7

Đảng ủy BĐBP Lai Châu:

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng các cấp

Biên phòng - Cùng với cả nước, năm 2020, BĐBP Lai Châu sẽ tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ BĐBP Lai Châu trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Qua đó, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của BĐBP Lai Châu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Biên phòng trong tình hình mới.

926k_9a
Đại tá Phan Hồng Minh

Đảng ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 29/6/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu; Kế hoạch số 858-KH/ĐU, ngày 29/9/2019 của Đảng ủy BĐBP; Hướng dẫn số 2346/HD-CCT ngày 15/11/2019 của Cục Chính trị BĐBP về tổ chức đại hội đảng các cấp trong BĐBP tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến 100% các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị học tập, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch về Đại hội Đảng bộ các cấp qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Cục Chính trị bảo đảm việc chuẩn bị các nội dung đại hội phải chặt chẽ, đúng quy trình, tiến độ, chất lượng và tổ chức đại hội thành công.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp của BĐBP Lai Châu phải được thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng các cấp, Đảng bộ BĐBP Lai Châu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết các dân tộc và niềm tin của cán bộ, chiến sĩ đối với Đảng.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.  

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua Quyết thắng của cơ quan, đơn vị và phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài, gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Ngoài ra, các đơn vị của BĐBP tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác nắm tình hình biên giới, địa bàn, nhân dân, tình hình cơ quan, đơn vị, tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy lãnh đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong nhân dân, cơ quan, đơn vị; thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIIi của Đảng. Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng thành lập các tổ, chốt chặn trên biên giới để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với quyết tâm không để bệnh dịch xâm nhập vào địa bàn biên giới. Mặc dù các đơn vị đang căng mình trên biên giới để ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép, chống lây lan dịch bệnh, nhưng các đơn vị đã bố trí sắp xếp thời gian hợp lý để các cán bộ, đảng viên tham gia đại hội đúng thời gian quy định. 

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện hoàn thành việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy bám sát Hướng dẫn số 2346/HD-CCT ngày 15/11/2019 của Cục Chính trị BĐBP và Hướng dẫn của Văn phòng Tỉnh ủy, đã tổ chức hội thảo cấp Tiểu ban Văn kiện được 7 lần, thông qua Ban Chấp hành 3 lần và đã tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 1 lần. Đã có hơn 20 ý kiến của các tổ chức cơ sở đảng đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm, cơ bản các đồng chí trong Ban Chấp hành, Tiểu ban Văn kiện và các tổ chức cơ sở đảng nhất trí với phần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 5 năm vừa qua, hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm và phương hướng, mục tiêu, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Báo cáo chính trị và các nội dung của Báo cáo kiểm điểm. 

Thực hiện Kế hoạch số 349 ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về tổ chức đại hội điểm đối với Đảng bộ BĐBP tỉnh, Đảng ủy BĐBP Lai Châu đã báo cáo công tác chuẩn bị và Đề án Đại hội với Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã được phê duyệt. Sau khi có chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP. Đảng ủy BĐBP, tỉnh đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện bố cục lại các văn kiện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP.

Đến nay, 38/38 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội, 1 đảng bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội trước để rút kinh nghiệm. Theo kế hoạch, các chi, đảng bộ còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 4-2020 nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên đại hội cấp cơ sở đã tạm dừng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy BĐBP, chờ khi có chỉ đạo mới, các tổ chức cơ sở đảng còn lại sẽ tiếp tục tiến hành đại hội.

Thời gian tới, Đảng bộ BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị đại hội ở các chi, đảng bộ trực thuộc. Qua đó, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học từ thực tiễn và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại tá Phan Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Lai Châu

Bình luận

ZALO