Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 09:04 GMT+7

Chuẩn bị chu đáo cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Biên phòng - Năm 2020, cùng với tiến trình tổ chức đại hội Đảng các cấp trong cả nước, Đảng bộ Bộ Tham mưu BĐBP đã tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ cấp mình nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đảng bộ Bộ Tham mưu, qua đó, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, xây dựng Bộ Tham mưu vững mạnh, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong giai đoạn hiện nay.

Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ phòng Quân lực, Bộ Tham mưu BĐBP. Ảnh: Nguyễn Lâm

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP và hướng dẫn của Cục Chính trị, Đảng ủy Bộ Tham mưu đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23-7-2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 858-KH/ĐU ngày 29-9-2019 của Đảng ủy BĐBP; xây dựng, ban hành Kế hoạch số 660-KH/ĐU ngày 16-10-2019 về tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tham mưu, đảm bảo 100% cấp ủy, tổ chức Đảng và mọi cán bộ, đảng viên nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung các bước tiến hành đại hội.

Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu đã quan tâm, sâu sát chỉ đạo quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đại hội; trên cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và đảng viên, nhất là thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ; bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn chỉnh đề án tổ chức đại hội trình thẩm định, thông qua. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng hệ thống văn kiện theo hướng đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu; làm rõ những tồn tại, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học cho nhiệm kỳ tới.

Đảng ủy Bộ Tham mưu đã phân công thẩm định văn kiện, đề án đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc, qua thẩm định cho thấy, nội dung các văn kiện đại hội cơ bản đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, có sự bàn bạc thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị nên việc đánh giá khái quát, cô đọng, đầy đủ, đảm bảo đúng quy định. Công tác chuẩn bị văn kiện của một số tổ chức Đảng chu đáo, hình thức trình bày đẹp, nội dung phong phú có phụ lục kèm theo để minh họa cho báo cáo chính trị.

Đảng ủy Bộ Tham mưu cũng đã chỉ rõ những tồn tại, thiếu sót như: Một số chi bộ trong phần đánh giá tình hình chưa bổ sung về tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phần đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn mang tính báo cáo liệt kê; số liệu tổng hợp công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật, công tác thi đua - khen thưởng trong nhiệm kỳ chưa cụ thể... và yêu cầu các tổ chức Đảng điều chỉnh bổ sung, khắc phục.

Công tác nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng ủy Bộ Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo dân chủ, chặt chẽ theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Bám sát Quy định 126-QĐ/TW ngày 8-2-2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BCHTW ngày 12-9-2019 của Ban Chấp hành Trung ương, ngay từ khi có hướng dẫn tổ chức đại hội, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu đã chỉ đạo tiến hành rà soát quy hoạch, tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, uy tín và hiệu quả công tác từ đầu nhiệm kỳ để làm căn cứ cơ bản đánh giá, sàng lọc, dự kiến bố trí cán bộ. Chủ động báo cáo đề nghị điều động, luân chuyển, phân công cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp uỷ được thông qua bảo đảm tính quy hoạch, kế thừa, phát triển, có số lượng và cơ cấu hợp lý, công khai, minh bạch. Thực hiện đúng quy định dừng việc bổ sung cấp ủy, ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 trước 6 tháng đến thời điểm diễn ra đại hội; đối với các các đồng chí không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 thì thôi đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Bộ Tham mưu cũng chỉ đạo Chi bộ phòng Quân lực tổ chức đại hội trước để làm cơ sở rút kinh nghiệm cho các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức sau. Qua đại hội trước, đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục hoàn chỉnh nội dung, chương trình, công tác điều hành của đoàn chủ tịch và công tác bầu cử; coi trọng việc tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả dự thảo văn kiện của đại hội Đảng cấp trên; tiếp tục hoàn chỉnh các công tác chuẩn bị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Để chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu đã ra quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ các tiểu ban: Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tổ chức và đảm bảo phục vụ đại hội, Tiểu ban bảo vệ và Tổ giúp việc đại hội. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp trong Bộ Tham mưu được tiến hành đổi mới, đồng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, chỉ huy, cán bộ và quần chúng; bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.

Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy các cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, giải quyết dứt điểm những khuyết điểm, tồn tại đã được chỉ ra; coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền hướng về đại hội Đảng các cấp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các phòng, ban cơ quan và đơn vị trực thuộc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Bộ Tham mưu xác định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quá trình tổ chức đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, tổng hợp báo cáo kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở với Thường vụ Đảng ủy BĐBP; hoàn chỉnh các công tác chuẩn bị để tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tham mưu lần thứ XX đảm bảo thành công tốt đẹp.

Đại tá Hoàng Hữu Chiến, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng BĐBP.

Bình luận

ZALO