Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 09:07 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Kịp thời ban hành các nghị quyết thực hiện Chương trình phòng, chống dịch Covid-19

Biên phòng - Ngày 21-2, phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 (khu vực miền Bắc), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân cần kịp thời ban hành các nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022-2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Doãn Tần

Đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến việc tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong điều kiện bị tác động, ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 nhưng với tỷ lệ 99,6% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu, ngày bầu cử đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Bên cạnh đó, đã tổ chức thành công nhiều kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời xem xét, quyết định một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và duy trì phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kịp thời xem xét và ban hành các nghị quyết phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố.

Đã thực hiện tốt hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân; đổi mới, nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, tổ chức nhiều hoạt động giám sát chuyên đề; triển khai phối hợp công tác giám sát tối cao của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chú trọng nâng cao chất lượng, linh hoạt hình thức tiếp xúc cử tri và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân (trực tuyến, trực tiếp; kết hợp trực tuyến, trực tiếp); tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các kiến nghị của nhân dân và cử tri.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, nhìn chung trong năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đã luôn quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách khắc nghiệt, cam go của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng nhân dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, yếu kém như: Chất lượng kỳ họp có lúc, có nơi còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng của nhân dân, cử tri; hiệu quả của công tác giám sát nhìn chung còn hạn chế; việc đôn đốc, theo dõi kết quả giải quyết, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân và cử tri còn bất cập, chậm, hiệu quả chưa cao...

Đối với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tiếp tục quán triệt, thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tần

Rà soát, xây dựng hoặc hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân bao gồm chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân, chất lượng hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân, công tác tiếp xúc cử tri, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn... để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố.

Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, xây dựng, trình cấp ủy cùng cấp thông qua chủ trương hoặc Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết về chương trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cho cả nhiệm kỳ để chủ động từ sớm, từ xa trong xây dựng, hoàn thiện khung khổ, thể chế kiến tạo phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; chú trọng việc thể chế hóa, cụ thể hóa các Nghị quyết đặc thù của Quốc hội đối với mô hình tổ chức chính quyền và cơ chế chính sách đặc thù cho một số tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố kịp thời ban hành các nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách, đầu tư công năm 2022, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022-2023 và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, các giải pháp tài chính-tiền tệ trong 2 năm 2022-2023, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO