Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 05/03/2021 02:56 GMT+7

Đấu tranh làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và phản động:

Chiêu trò mới trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam

Biên phòng - Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch luôn xác định Việt Nam là một trọng điểm chống phá của chúng. Bằng các chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền", "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập"... chúng đã và đang ráo riết thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ ta, tạo ra sự khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng và tiến tới sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Trong đó, mục tiêu quan trọng hàng đầu mà chúng xác định là, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam, thông qua thực hiện "con đường dân chủ". Vì vậy, từ cuối năm 90 của thế kỷ XX, L.I.Gơn-bơ-giơ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã "nửa kín nửa hở" khi nêu ra 4 điều kiện về "dân chủ hóa", để "thực hiện ngoại giao thân thiện", viện trợ kinh tế "giúp Việt Nam".

Theo L.I.Gơn-bơ-giơ, "con đường dân chủ" mà Việt Nam sẽ đi tới, cần có 4 điều kiện bảo đảm: a, Thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; chấm dứt sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. b, Làm cho kinh tế thị trường phát triển, mà nòng cốt là phát triển kinh tế tư nhân. c, Đề cao các quyền con người ở Việt Nam. d, Đưa văn hóa Mỹ vào Việt Nam...

Để thực hiện mục tiêu trên, chúng sử dụng mọi thủ đoạn có thể nhằm chĩa mũi nhọn vào Đảng, đòi Đảng ta từ bỏ quyền lãnh đạo bằng việc tuyên truyền luận thuyết đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; kêu gọi từ bỏ độc quyền lãnh đạo của Đảng, coi đó là vấn đề căn bản, then chốt để chống phá Đảng ta. Vì vậy, chúng ra sức kêu gọi, cổ vũ cho việc đi theo con đường dân chủ tư sản để lừa gạt nhân dân.

Trắng trợn hơn, chúng vu cáo Đảng ta tự cho mình cái quyền đứng trên dân tộc, sử dụng bộ máy Nhà nước để tạo nên một xã hội không có tự do dân chủ. Vì theo chúng, độc đảng kéo theo nhiều thứ độc tài, độc đoán, độc quyền, chuyên quyền... Những luận điệu đó, về thực chất, là nhằm mục đích bôi nhọ, hạ thấp uy tín, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở Việt Nam.

Sự ác độc, thâm hiểm, quỷ quyệt của các thế lực thù địch là chúng triệt để sử dụng chiêu bài "dân chủ", để cấy vào trong đời sống xã hội Việt Nam tư tưởng tự do dân chủ tư sản, cố tình tạo dựng một nền tảng tư tưởng dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" nội bộ ta đi theo quỹ đạo dân chủ tư sản. Với âm mưu, thủ đoạn này, chúng hy vọng một bộ phận quần chúng, những người "nhẹ dạ cả tin" mất niềm tin, mất phương hướng chính trị, ngả nghiêng, quay sang lập trường dân chủ tư sản.

Đây là cách chúng tranh cướp quần chúng, làm cho họ quay lưng lại với Đảng, Nhà nước, không ủng hộ, bảo vệ chính quyền và những giá trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mà chính người dân lao động bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí bằng xương máu của mình, đã xây dựng nên.

Hơn ai hết, các thế lực thù địch, phản động đều biết quá rõ rằng, trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, chừng nào quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân và Nhà nước chỉ là cơ quan đại diện được trao quyền thực thi dân chủ của nhân dân; nhân dân là nguồn sức mạnh, là chỗ dựa vững chắc của Đảng Cộng sản và hệ thống chính trị đất nước, thì chừng ấy, chúng khó bề áp đặt các "giá trị dân chủ tư sản" ở Việt Nam.

Cho nên, chúng không hề mong muốn trình độ dân trí của nhân dân được nâng cao, lòng tin của nhân dân vào chế độ xã hội chủ nghĩa không ngừng được củng cố; vì như thế, chúng không thể làm cho Việt Nam đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Chúng xác định, chỉ có thông qua con đường "dân chủ", thì mới có thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; mới phá bỏ được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã và đang xây dựng. Đây là ý đồ cực kỳ hiểm độc mà chúng đang rắp tâm thực hiện, để làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Gần đây, chiêu thức xảo quyệt của các thế lực thù địch trong chống phá Đảng, Nhà nước ta còn được thể hiện rất sôi động trên các trang mạng xã hội, internet, facebook... để truyền bá tư tưởng tư sản, tuyên truyền dân chủ tự do kiểu tư sản, lối sống thực dụng, hưởng lạc, đề cao cá nhân, làm xa rời những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Chúng cho rằng, một khi các học thuyết, các giá trị của hệ tư tưởng tư sản về dân chủ, cũng như các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của giai cấp tư sản được lan truyền và có mặt hợp pháp trong đời sống xã hội Việt Nam, thì đây sẽ là điều kiện tốt để làm thay đổi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng nền dân chủ tư sản.

Rõ ràng, các thế lực thù địch đang triệt để sử dụng chiêu bài "dân chủ", coi nó là khâu đột phá của chiến lược "Diễn biến hòa bình" để chống phá cách mạng Việt Nam. Cần nhắc lại là, âm mưu cơ bản, mục tiêu xuyên suốt, lâu dài của các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng; gieo cấy và làm cho tư tưởng tư sản về dân chủ phát triển và sinh sôi, nảy nở trong đời sống xã hội Việt Nam, tiến tới thiết lập nền dân chủ tư sản ở nước ta.

Cho nên, chiêu bài "dân chủ" trong chiến lược "Diễn biến hòa bình", là một trong những ngón đòn "độc chiêu" vô cùng ác hiểm, được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để gieo cấy vào lòng người, nhất là một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa... do trình độ hiểu biết, nhận thức còn hạn chế, chưa hiểu sâu sắc, tường tận về vấn đề này, rất có thể bị "lây nhiễm" tư tưởng xấu độc do chúng gây nên.

Cần lưu ý rằng, để phá hoại sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, gần đây, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch liên tiếp tung ra "điệp khúc" với luận điệu: Độc đảng là độc tài, độc đoán, là thủ tiêu dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển của đất nước.

Một số người có quan điểm đối lập với Đảng, Nhà nước ta đã tung hô, hùa theo các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, ngụy biện rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mâu thuẫn với triết học mácxít, vì theo lý luận của triết học Mác - Lênin, cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng, kiến trúc thượng tầng phản ánh cơ sở hạ tầng. Cũng theo các luận điệu này, Việt Nam đang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với hình thức đa sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, tất yếu cần phải có đa nguyên chính trị trong kiến trúc thượng tầng.

Mặt khác, để làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch chĩa mũi nhọn vào nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, hòng phá vỡ tính tổ chức của Đảng. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Mácxít - Lêninnít, bảo đảm cho Đảng ta phát huy tính năng động, sáng tạo của đảng viên và tổ chức Đảng, đồng thời là điều kiện để giữ gìn sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng.

Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện rõ nhất bản chất khoa học, cách mạng của Đảng ta; là sự thống nhất biện chứng giữa hai thành tố tập trung và dân chủ. Tập trung trên cơ sở dân chủ, dân chủ có sự lãnh đạo, có sự bảo đảm của tập trung. Chỉ giữ vững được tập trung mới có thể thực hiện và mở rộng dân chủ. Phát triển, mở rộng dân chủ luôn gắn liền với giữ vững và tăng cường tập trung, trên cơ sở đó, dân chủ càng được phát triển thì tập trung càng vững chắc. Nguyên tắc này chính là điều kiện, để bảo đảm cho tổ chức Đảng vững mạnh về mặt tổ chức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng.

Với việc triệt để lợi dụng, sử dụng chiêu bài "dân chủ", "con đường dân chủ" để chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch, phản động đã và đang cổ súy cho những phần tử cơ hội, xét lại về chính trị ở trong và ngoài nước chĩa mũi nhọn, tấn công, chống phá Đảng và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Hành động chống phá của chúng ít nhiều gây ra sự phân tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo vì thiếu thông tin và hiểu biết, đã suy giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng; đối với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Vì vậy, từ khi tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng và sau đại hội, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, sử dụng chiêu bài "dân chủ" để thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Thiếu tướng, PGS-TS, NGND Nguyễn Bá Dương
Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Bộ Quốc phòng

Bình luận

ZALO