Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 02/10/2022 01:08 GMT+7

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2018):

Chiến tranh và quân đội trong Học thuyết Mác

Biên phòng - Trong 2 thế kỷ qua, tên tuổi của Các Mác gắn liền với một học thuyết cách mạng đã làm thay đổi đời sống hiện thực của loài người. Những phát hiện khoa học của ông mang tính “vạch thời đại”, trở thành vũ khí sắc bén cho giai cấp vô sản và trở thành cương lĩnh, nguyên tắc hành động của các đảng Cộng sản và công nhân trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng con người, giải phóng giai cấp và giải phóng toàn xã hội.

65ftqr2ke9-75514_5424421561250157048_Karl_Marx_18181883
Các Mác-một thiên tài, nhà tư tưởng, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Ảnh: Tư liệu

Các Mác sinh ngày 5-5-1818 tại thành phố Tơ-ri-ơ, trong gia đình luật sư Hen-rích Mác vào thời điểm thế giới có nhiều biến chuyển quan trọng, chứa đựng những mâu thuẫn lớn của thời đại.

Khi 23 tuổi, Các Mác đạt học vị Tiến sĩ triết học với bản luận án xuất sắc. Đây là dấu mốc thể hiện sự nảy nở của một thiên tài bác học. Với thiên tài bác học và những tư tưởng vĩ đại, Các Mác và Ăng-ghen đã xây dựng học thuyết khoa học và cách mạng của mình mang tên “Chủ nghĩa Mác”. Chủ nghĩa Mác ra đời là một cách mạng khoa học trong nghiên cứu về lĩnh vực xã hội, trang bị công cụ sắc bén để nhận thức và cải tạo xã hội, hướng tới sứ mệnh cao cả là “giải phóng con người”. Học thuyết Mác về chiến tranh, quân đội là học thuyết khoa học, luận giải sâu sắc về nguồn gốc, bản chất, vai trò của chiến tranh và quân đội trong lịch sử.

Khi bàn về chiến tranh và quân đội, Mác và Ăng-ghen khẳng định, chiến tranh là một hiện tượng chính trị-xã hội mang tính lịch sử. Sự ra đời, tồn tại của chiến tranh gắn với sự ra đời của chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và đối kháng giải cấp. Chiến tranh không phải là một phạm trù vĩnh viễn và càng không phải là tất yếu định mệnh. Con người có thể loại bỏ được chiến tranh ra khỏi đời sống xã hội và khẳng định chiến tranh chỉ là sự kế tục của chính trị bằng thủ đoạn bạo lực...

Về quân đội, Mác và Ăng-ghen khẳng định, quân đội là một phạm trù lịch sử, quân đội ra đời và tồn tại gắn với nhà nước, giai cấp tổ chức ra nó. Quân đội là công cụ của nhà nước, trung thành với lợi ích của giai cấp, nhà nước; nhà nước nào tổ chức ra quân đội thì đều phải quan tâm đến nó…

Kế thừa và phát triển những luận điểm của Mác và Ăng-ghen, V.I.Lê-nin tiếp tục làm rõ những quan điểm về chiến tranh và quân đội. Lê-nin khẳng định: “Chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị bằng những biện pháp khác”. Luận điểm này Lê-nin đã phát triển lên một tầm cao mới về bản chất chiến tranh của Mác và Ăng-ghen, đồng thời khẳng định sự ra đời của quân đội là tất yếu. Để xây dựng và nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội kiểu mới, Đảng Cộng sản phải lãnh đạo tập trung thống nhất đối với quân đội, phải có quan điểm giai cấp trong xây dựng quân đội, quân đội và nhân dân phải thống nhất, phải trung thành với chủ nghĩa vô sản…

Vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lê-nin về xây dựng quân đội kiểu mới vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển lý luận và tổng kết thực tiễn về chiến tranh và quân đội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu nhiều nội dung về chiến tranh và quân đội, trong đó khẳng định sự ra đời của quân đội là tất yếu lịch sử, là vấn đề có tính quy luật trong đấu tranh giai cấp, đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch đang dùng mọi thủ đoạn chống phá cách mạng của Đảng, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”. Do vậy, vận dụng những luận điểm về chiến tranh và quân đội trong học thuyết Mác để nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam là hết sức cần thiết.

Với những thành tựu đạt được của Việt Nam trong hơn 30 năm Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ thể hiện đường lối lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng ta mà còn chứng minh ý nghĩa lịch sử và giá trị của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay. Chủ nghĩa Mác đến nay vẫn giữ nguyên giá trị, vẫn là vũ khí đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam để Đảng ta tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thu Uyên

Bình luận

ZALO