Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 25/02/2024 03:13 GMT+7

Chỉ một con đường

Biên phòng - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Trong những vấn đề Quân đội cần tập trung thảo luận trong đó có nội dung “chủ động, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", "phi chính trị hoá" Quân đội; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tiền Giang tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Phùng Long

Trước đòi hỏi của tình hình mới, với điều kiện và khả năng của mình, hơn ai hết, Quân đội phải đi đầu đấu tranh, phản bác mạnh mẽ hơn nữa đối với những quan điểm sai trái, thù địch, không chỉ trên báo chí, mà ngay trong nội bộ cũng như ngoài xã hội, tuyệt đối không để những quan điểm sai trái xuất hiện, tồn tại trong Quân đội”. Nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra trước đại hội không chỉ đặt ra yêu cầu đối với Quân đội mà là một trong những nội dung cần tập trung đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân.

Thực tiễn trong đời sống xã hội đang diễn ra cho thấy, các thế lực thù địch và các đối tượng phản động hiện nay đang ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, lôi kéo, đưa ra các luận điểm sai trái về tính chính trị trong quân đội, nhất là quan điểm “phi chính trị” Quân đội, “phi giai cấp trong các lực lượng vũ trang”. Theo quan điểm của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu, chức năng chính, nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của dân tộc chứ không phải phục vụ cho lợi ích của bất kỳ một giai tầng nào trong xã hội.

Quan điểm này, không chỉ có trong các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch và các đối tượng phản động mà thậm chí, nó cũng có ngay trong suy nghĩ của một số cá nhân. Họ cũng cho rằng, Quân đội có chức năng chính là bảo vệ Tổ quốc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là của các cơ quan an ninh và chức năng khác, không phải nhiệm vụ của Quân đội. Thực chất quan điểm mà các thế lực thù địch và đối tượng phản động đưa ra, không ngoài mục đích nhằm tách Quân đội ra khỏi mục tiêu lý tưởng của Đảng và nhân dân, thực hiện âm mưu làm cho Quân đội trở thành lực lượng trung lập, phi chính trị hóa”.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhắc lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Trên quan điểm tư tưởng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Vì vậy, cần hết sức chú trọng thường xuyên tăng cường giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về truyền thống, văn hoá dân tộc, bản chất giai cấp của Quân đội; về đối tượng, đối tác trong tình hình mới, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ”.

Thực tiễn trong lịch sử từ ngày có Đảng lãnh đạo cho thấy, Quân đội ta là Quân đội nhân dân, từ nhân dân mà ra, là Quân đội của dân, do dân và vì dân mà chiến đấu. Quân đội ấy luôn được đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng. Do vậy, Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân. Mục tiêu lý tưởng của Đảng là nền tảng, định hướng trong lý tưởng xây dựng của Quân đội. Mục tiêu ấy là xây dựng một nước Việt Nam toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng và văn minh; lấy dân làm gốc, tất cả vì sự bình yên và ấm no cho mọi gia đình, cho mỗi con người. Và mục tiêu ấy cũng là mục tiêu nhất quán của Quân đội: Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân.

Trong Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”. Trong Điều lệ, Đảng cũng chỉ rõ vị trí, vai trò của Đảng đối với Quân đội và Công an: “Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; xây dựng Quân đội và Công an trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đất nước”.

Đây chính là sự khẳng định bản chất, tính chính trị, tính giai cấp của Quân đội. Luận điểm “phi chính trị” Quân đội của các thế lực thù địch và đối tượng phản động là nhằm xóa bỏ bản chất của Quân đội; làm cho quân đội mất định hướng lãnh đạo của Đảng, xa rời mục tiêu lý tưởng, rời bỏ nguồn gốc từ nhân dân mà ra; từ đó, làm suy yếu sức mạnh tư tưởng của Quân đội.

Phạm Quế Nghi

Bình luận

ZALO