Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 05:13 GMT+7

Cảnh giác với thủ đoạn phá hoại về mặt tư tưởng của địch

Biên phòng - Đất nước đang chuyển mình phát triển đi lên sau hơn 30 năm đổi mới. Một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, ổn định và phát triển là điều mà các thế lực phản động và thù địch không mong muốn. Chính vì vậy, chúng đã, đang và sẽ tiếp tục chống phá công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta. Trong các thủ đoạn phá hoại của chiến lược “diễn biến hòa bình”, hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh hoạt động phá hoại về mặt tư tưởng nhằm phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phê phán công cuộc đổi mới của Đảng, truyền bá các học thuyết tư sản và phi XHCN, hòng làm suy yếu, xóa bỏ chế độ CNXH ở nước ta.

g87k_5a
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền, BĐBP Thái Bình tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho ngư dân huyện Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: Minh Quân

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cho rằng, trong thời đại ngày nay, xã hội không còn phân chia giai cấp, nên không có đấu tranh giai cấp. Đặc biệt, ở Việt Nam, từ trước tới nay vốn đã không còn giai cấp thì nói đấu tranh giai cấp là không thực tế. Nguy hại hơn, chúng đưa ra luận điểm phản động cho rằng: “Mác đã tuyệt đối hóa đấu tranh giai cấp, do đó dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, làm phá sản chế độ XHCN”, đây là một luận điểm nguy hiểm.

Từ hành động công khai tiến công, chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin trên phạm vi toàn thế giới, các thế lực phản động, thù địch chuyển sang kích động, tuyên truyền phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước chuyên chính vô sản. Chúng lớn tiếng vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, hô hào đòi phi chính trị hóa Quân đội, tạo điều kiện để xóa bỏ CNXH ở Việt Nam. Nguy hại và trơ tráo hơn, hiện nay, chúng đang tìm cách hạ uy tín, làm mất đi tình cảm thiêng liêng của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua việc xuyên tạc, bịa đặt, đưa ra những thông tin sai lệch về đời tư cũng như đạo đức, lối sống của Người. Thậm chí, chúng còn quy kết tình trạng nghèo nàn, lạc hậu của đất nước ta hiện nay bắt nguồn từ sự sai lầm trong việc lựa chọn chế độ của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Tất cả những luận điệu, cùng với những hoạt động tuyên truyền phản động nêu trên của các thế lực phản động, thù địch và các phần tử cơ hội chính trị là nhằm xác lập trong lòng chế độ XHCN những cơ sở tư tưởng của chế độ tư bản chủ nghĩa. Hoạt động này thường tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Tuyên truyền, khuếch trương bề nổi của chủ nghĩa tư bản hiện đại; chủ nghĩa đa nguyên; chủ nghĩa thực dụng và lối sống thực dụng; chủ nghĩa dân tộc; chủ nghĩa cơ hội hiện đại; chủ nghĩa duy lý; chủ nghĩa phi lý; chủ nghĩa hiện sinh; thuyết về xã hội công giáo...

Chúng đang tập trung đẩy mạnh hoạt động truyền bá văn hóa, lối sống tư sản về cái gọi là “giá trị” của chế độ tư bản chủ nghĩa như: “Tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” theo cách hiểu và cách làm của các nước tư bản phương Tây. Chúng tuyên truyền cho sức mạnh quân sự, kinh tế, khoa học - kỹ thuật của các nước tư bản... nhằm tác động vào lối sống của thanh niên, dụ dỗ, lôi kéo một bộ phận đồng bào theo đạo Thiên Chúa, đồng bào dân tộc thiểu số, những người nhẹ dạ, những phần tử lười lao động, mong có một cuộc sống “thiên đường” theo lối sống phương Tây. 

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng là cuộc đấu tranh gay gắt nhất, quyết liệt nhất trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động và thù địch. Bài học kinh nghiệm về sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cũng như những biến động phức tạp trên các lĩnh vực tôn giáo, dân tộc ở nước ta trong thời gian qua đều có sự phá hoại trực tiếp hoặc gián tiếp của các thế lực thù địch, phản động và bọn cơ hội chính trị. Chúng đưa chiêu bài nhân quyền, dân chủ, dân tộc, tôn giáo vào những khu vực trình độ dân trí còn hạn chế như Tây Bắc, Tây Nam và Tây Nguyên.

Hằng ngày, hằng giờ, chúng sử dụng các loại phương tiện thông tin hiện đại, tung ra những luận điệu chiến tranh tâm lý thâm độc, tìm cách khoét sâu các mặt tiêu cực trên lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, nhằm gây tâm lý bất mãn, mua chuộc, kích động, dụ dỗ thế hệ sau chống lại thế hệ trước, người nhiệm kỳ sau chống lại người nhiệm kỳ trước, phủ nhận quá khứ cách mạng vẻ vang của Đảng ta, dân tộc ta. Hiện nay, từ bên ngoài lãnh thổ nước ta, có gần 40 đài phát thanh và truyền hình phát chương trình tiếng Việt; hơn 500 tờ báo, tập bản tin bằng tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài, trong đó, không ít đài, báo chí đưa tin thất thiệt với dụng ý xấu, có tính chất kích động thù hằn dân tộc, chống phá công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước  ta.

Những việc làm cần thiết và thường xuyên nhằm làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” về mặt tư tưởng trong giai đoạn hiện nay là: Thường xuyên tăng cường và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng XHCN trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Ra sức tuyên truyền, chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách, luật pháp của Nhà nước trong nhân dân. Thông qua công tác động viên, tuyên truyền, giáo dục nhằm làm cho nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù, xây dựng lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao cảnh giác, quyết tâm đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại về mặt tư tưởng của địch, kiên quyết bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước ta.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và chính đốn Đảng, đẩy nhanh và mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống tham nhũng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, làm trong sạch đội ngũ cán bộ và các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh, xứng đáng là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn liền với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp, chống địch thâm nhập phá hoại. Xây dựng Đảng luôn đi đôi với củng cố, xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức quần chúng và chính quyền các cấp vững mạnh.

Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm sự ổn định chính trị. Từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội. Kiên quyết đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội như tham nhũng, buôn lậu, mại dâm, ma túy...; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh thiếu niên, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động văn hóa mê tín dị đoan, văn hóa, văn nghệ phản động, đồi trụy, vi phạm đạo đức, lối sống và luật pháp nước ta.

Tăng cường củng cố thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, làm trong sạch địa bàn. Xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu phá hoại an ninh, gây bạo loạn, kiên quyết không để xảy ra các “điểm nóng” về chính trị. Chăm lo xây dựng lực lượng Quân đội, Công an “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, có số lượng phù hợp, chất lượng chính trị cao, sẵn sàng phối hợp cùng Quân đội, Công an, đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực phản động và thù địch ngay từ cơ sở. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đăng Hiến

Bình luận

ZALO