Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/07/2024 02:29 GMT+7

Cảnh giác với sự biến dạng của “diễn biến hòa bình”

Biên phòng - Suốt nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị luôn tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn tấn công vào Đảng nhằm phá vỡ tổ chức Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, chúng tập trung tiến công vào nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tấn công vào đường lối chính trị, mục tiêu, lý tưởng của Đảng là xây dựng CNXH; tấn công vào nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chúng kích động chia rẽ nội bộ Đảng, phá hoại mối liên hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân... Đó là sự chống phá toàn diện, bài bản, rất quyết liệt và thâm độc.

pq1w_6a
Các đơn vị Biên phòng thường xuyên tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: CTV

Để chống phá nước ta, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị đã và đang thay đổi hành động để biến chiến lược “diễn biến hòa bình” thành các hình dạng khác nhau hòng đạt mục đích. Trước hết, chúng tiếp tục thực hiện chủ trương sử dụng toàn bộ sức mạnh kinh tế, chính trị, tư tưởng, ngoại giao, khoa học, công nghệ để tác động vào nội bộ ta theo những kịch bản khác nhau.

Chúng ưu tiên chống phá lĩnh vực tư tưởng, lý luận và coi đó là điểm mấu chốt và lĩnh vực quan trọng nhất. Cụ thể là chúng tìm cách xuyên tạc, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin; đả kích sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từng bước loại trừ vai trò lãnh đạo đối với xã hội; truyền bá tư tưởng tư sản, tuyên truyền dân chủ, tự do kiểu tư sản, lối sống thực dụng, hưởng lạc, đề cao chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, cực đoan làm băng hoại giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Bên cạnh đó, chúng kết hợp đấu tranh tư tưởng với chiến tranh tâm lý; kết hợp các thủ đoạn gây sức ép, khống chế về kinh tế với thủ đoạn “mưa dầm” làm biến đổi màu sắc của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN ở nước ta, gây đột biến, bạo loạn, mất ổn định chính trị; tác động làm chệch hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Từ những âm mưu, thủ đoạn trên cho thấy, việc nhận diện trước sự biến dạng của lực lượng thù địch về chiến lược “diễn biến hòa bình” ngày càng khó khăn, phức tạp. Nhằm làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận toàn xã hội để chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động của các thế lực thù địch hiện nay, cần cảnh giác và nhận diện trên một số nội dung:

Thứ nhất, chúng tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa coi đây là “mũi đột phá” làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản chiếm lĩnh, dần dần tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng XHCN ở nước ta; triệt để sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet, các sách, báo, tạp chí từ nước ngoài để tuyên truyền, xuyên tạc kích động chống phá Việt Nam; đồng thời, làm phương tiện liên lạc, chỉ đạo từ bên ngoài và thống nhất các hoạt động của các đối tượng trong nước. Chúng sử dụng các đài phát thanh nước ngoài như RFA, đài Công lý Á châu, đài phát thanh Viễn Đông, đài tiếng nói Khmer để nói xấu, đả kích chế độ, Đảng và Nhà nước ta, kích động tư tưởng cực đoan và thái độ chống đối trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ hai, chúng sử dụng các tổ chức người Việt lưu vong ở nước ngoài để lôi kéo, móc nối với lực lượng trong nước tiến hành các hoạt động bạo loạn hòng gây mất ổn định tình hình ở Việt Nam. Các tổ chức phản động ở nước ngoài có hoạt động chống phá Việt Nam như Hội tri thức Mông, Hội người Mông thế giới, Hội cựu chiến binh Mông và một số tổ chức phản động khác như Trung tâm phân tích công (CPPA) có trụ sở ở Washington (Mỹ), Quỹ người Thượng, Hội người miền núi, Hiệp hội Khmer Krôm có trụ sở tại Mỹ...

Lực lượng trong nước là các phần tử bất mãn chính trị, cơ hội, thoái hóa tham nhũng, phản bội từ trong Đảng hoặc các tầng lớp trí thức, sinh viên, thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, mua chuộc. Bọn này thường lợi dụng dân chủ trong xã hội ta lấy ý kiến đóng góp, kèm theo phát tán các tài liệu mang quan điểm chính trị chống đối như: “Thư góp ý, kiến nghị, tâm huyết” để phát biểu, thảo luận về đất nước, về Đảng, nhưng thực chất là phát tán quan điểm trái với đường lối của Đảng. Một số lợi dụng hoạt động “hội thảo”, “từ thiện” đã lợi dụng diễn đàn công khai truyền đạo trái phép, tuyên tuyền lối sống tư sản, nhắc lại sai lầm của Đảng ta trong quá khứ như: Cải cách ruộng đất, cải tạo XHCN để vu khống Đảng ta không có khả năng lãnh đạo đất nước và phát triển kinh tế hoặc “nhu nhược” trong bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; khoét sâu vào tệ quan liêu, tham nhũng, sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao để chia rẽ nội bộ, chia rẽ trong Ban Chấp hành Trung ương, từ đó làm mất lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, chúng lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chuyển hóa Việt Nam. Các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề lịch sử, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, ly khai, tiến hành các cuộc biểu tình, bạo loạn, đòi thành lập “nhà nước” hoặc “khu tự trị riêng”, thông qua đó gây mất ổn định chính trị ở các địa bàn trọng điểm. Trên địa bàn Tây Bắc, thông qua hoạt động tôn giáo trái phép, chúng tuyên truyền đồng bào Mông di cư tự do tập trung về ngã ba biên giới Việt Nam - Lào và Trung Quốc để “xưng  vua, đón vua” và thành lập cái gọi là “Vương quốc Mông”.

Trên địa bàn Tây Nguyên, chúng kích động đồng bào dân tộc thiểu số đấu tranh đòi lại “đất đai của tổ tiên”; hình thành các “khung chính quyền ngầm” tại các thôn, bản để phối hợp hoạt động khống chế quần chúng, vô hiệu hóa chính quyền cơ sở, khi có thời cơ kích động biểu tình, bạo loạn. Trên địa bàn Tây Nam bộ, chúng đòi thành lập “Nhà nước Khmer độc lập”...

Thực hiện chủ trương “tôn giáo hóa” đồng bào dân tộc thiểu số để tập hợp lực lượng, truyền đạo trái phép để lôi kéo và dụ dỗ giành giật quần chúng với Đảng; lôi kéo đồng bào dân tộc đi theo đạo Tin Lành và từng bước thông qua hoạt động tôn giáo gắn với vấn đề chính trị để chống lại đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước ta: Kích động đồng bào dân tộc thiểu số không thực hiện chương trình kế hoạch hóa gia đình, không tham gia các tổ chức chính trị ở địa phương, nhằm lôi kéo đồng bào ra khỏi sự quản lý của chính quyền, vô hiệu hóa chính quyền cơ sở.

Như vậy, nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nêu cao tinh thần cảch giác cách mạng, tìm mọi giải pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình” và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để bảo vệ vững chắc chế độ XHCN ở nước ta.

Vũ Văn Tự

Bình luận

ZALO