Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 02/12/2021 05:42 GMT+7

Cảnh giác trước luận điệu "phi chính trị hóa Quân đội"

Biên phòng - Như một quy luật, mỗi khi đất nước ta chuẩn bị diễn ra một sự kiện chính trị quan trọng nào đó, những "cái loa" tuyên truyền, kích động của các thế lực thù địch, phản động lại đồng loạt xướng lên các luận điệu kêu gọi, hò hét, đòi "dân chủ hóa xã hội", "đa nguyên chính trị"... Trong những ngày qua, lợi dụng việc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiều đối tượng cơ hội chính trị nêu ra một luận điệu sặc mùi phản động là "phi chính trị hóa Quân đội". Vậy, mục đích của họ là gì và bản chất của cái gọi là "phi chính trị hóa Quân đội" như thế nào? 

"Người Chính trị viên tốt thì bộ đội tốt..."

Chúng ta biết rằng, trong Chính cương vắn tắt (tháng 2-1930), Luận cương Chính trị (tháng 10-1930), Đảng ta đã khẳng định con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc phải tổ chức ra quân đội công nông để giành chính quyền và giữ chính quyền. Vì vậy, ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, các tổ chức vũ trang lần lượt được hình thành, ban đầu là Đội tự vệ đỏ (xích vệ) trong phong trào cách mạng 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết-Nghệ Tĩnh.

Tiếp theo đó, những năm 1940-1945, hàng loạt tổ chức vũ trang được thành lập như: Đội du kích Bắc Sơn (Lạng Sơn), du kích Nam Kỳ, đội du kích Ba Tơ (Trung Kỳ), đội du kích Pắc Bó (Cao Bằng), Cứu quốc quân. Sự phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và trưởng thành của phong trào đấu tranh cách mạng đòi hỏi cách mạng Việt Nam lúc này phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mặt tổ chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc. Đứng trước những yêu cầu thực tiễn của cách mạng, tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách.

le-dong-1.JPG
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắk Dang, BĐBP Đắk Nông giúp bà con địa phương thu hoạch mùa. Ảnh: Lê Đồng

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của QĐND Việt Nam ngày nay) được thành lập gồm 34 chiến sĩ, biên chế thành 3 tiểu đội, có chi bộ Đảng lãnh đạo.

Kể từ khi thành lập các đội vũ trang đến nay, trong suốt hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội ta đã không ngừng phát huy mạnh mẽ truyền thống anh hùng cách mạng, cùng với nhân dân cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Từ buổi đầu thành lập cho đến nay, kinh nghiệm lãnh đạo và thực tiễn xây dựng Quân đội đã khẳng định vai trò, vị trí công tác Đảng, công tác chính trị, chế độ chính ủy, chính trị viên có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến hiệu lực lãnh đạo của Đảng, đến chất lượng chính trị và sức chiến đấu của quân đội. Trong thư gửi Hội nghị chính trị viên toàn quốc tháng 3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Tư cách của chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt thì bộ đội tốt. Người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ thì bộ đội ấy không tốt"...

Trong tình hình mới, Quân đội ta xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại càng đòi hỏi phải tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị. Trang bị vũ khí, phương tiện càng hiện đại, thử thách của chiến tranh càng ác liệt, càng đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội phải có trình độ giác ngộ về chính trị, có phẩm chất, tinh thần và ý thức tổ chức kỷ luật cao.

Những luận điệu lỗi thời

Xét về bản chất, luận điệu "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch là muốn tách Quân đội ta ra khỏi hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, làm cho bộ đội nhận thức không rõ về lý tưởng và mục tiêu chiến đấu, không còn là công cụ chuyên chính để bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Rõ ràng, "phi chính trị hóa quân đội" là một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Mục đích của chúng là thông qua việc kêu gọi, hò hét "dân chủ hóa xã hội", đưa ra đòi hỏi quân đội phải "đứng ngoài chính trị", nhằm vô hiệu hóa các tổ chức Đảng trong quân đội, xóa bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Để thực hiện mưu đồ này, chúng sử dụng mọi biện pháp, cả về lý luận, tư tưởng lẫn hành động thực tiễn.

Theo cách lập luận của chúng thì Quân đội là của Nhà nước, nên chỉ phục tùng Nhà nước, chứ không phục tùng và chịu sự lãnh đạo của bất cứ chính đảng nào. Hoặc hoạt động của quân đội chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân, nên chỉ phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào...

Thoạt nghe, đã có không ít người ngộ nhận bởi kiểu lập luận này, mà không hiểu rằng, đây là thủ đoạn nhằm chuyển lập trường chính trị của lực lượng vũ trang cách mạng sang lập trường của bọn cơ hội chính trị, của giai cấp tư sản. Trên thực tế, ngay ở các nước tư bản chủ nghĩa duy trì thể chế đa đảng, các chính đảng luôn đấu tranh với nhau để nắm chính quyền, thông qua đó lãnh đạo xã hội, nhưng trong thực tế, chỉ có các chính đảng được sự hậu thuẫn của các thế lực tư bản độc quyền mới có thực lực và cơ hội nắm quyền. Vì thế, tính nhất nguyên về chính trị của Nhà nước tư sản chưa bao giờ mất đi, cho dù chính đảng nào giành quyền lãnh đạo.

Do vậy, Quân đội của các nước này vẫn là công cụ chủ yếu để bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản. Hơn nữa, quân đội là bộ phận cấu thành của Nhà nước tư sản, được nhà nước tư sản nuôi dưỡng, quản lý và sử dụng, nên mục tiêu chiến đấu, cơ chế quản lý đối với quân đội đó phụ thuộc vào quan điểm và mục tiêu chính trị của giai cấp tư sản. Vì thế, Quân đội ở các nước này bao giờ cũng là lực lượng chính trị mang bản chất của nhà nước tư sản. Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược, ách thống trị của thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ đã chứng minh bản chất chính trị tư sản của quân đội tư sản. Như vậy, trong thực tế đã không có và sẽ không thể tồn tại quân đội "trung lập về chính trị" như người ta đang rao giảng, ảo tưởng.

Mãi mãi là Quân đội của dân

Mưu đồ và dã tâm của các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị trong việc đòi "phi chính trị hóa quân đội" đã "rõ như ban ngày". Trước tình hình đó, yêu cầu xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị, tập trung sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, của Tổ quốc, của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và của nhân dân, được đặt ra ngày càng cao. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi quân đội ta tiếp tục thực hiện toàn diện các chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở các địa bàn biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc...

Chúng ta biết rằng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) đã xác định "phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân ở các cấp, các ngành". Thực hiện chủ trương đó, ngày 20-7-2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 51-NQ/TW về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam.

Đây là chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, tác động trực tiếp, tích cực đến chất lượng chính trị của Quân đội. Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, hơn lúc nào hết, có tầm quan trọng đặc biệt, là tiền đề nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của QĐND mà trước hết và thường xuyên là tăng cường sức đề kháng, năng lực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch.
Nguyễn Đình

Bình luận

ZALO