Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/07/2021 12:09 GMT+7

Chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa:

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân đội

Biên phòng - Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND) là lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân do Đảng, Bác Hồ thành lập; là công cụ trọng yếu đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Sự phối hợp giữa CAND và QĐND đấu tranh phòng, chống "diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

q8dx_5a
Hội nghị giao ban Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016. Ảnh: Phương Trà

Những năm qua, lực lượng CAND và QĐND luôn chủ động phối hợp, tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch phá hoại về tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên. Chủ động làm tốt công tác chính trị tư tưởng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong CAND và QĐND.

Có thể khẳng định do nhận thức rõ ràng những âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lực lượng CAND và QĐND đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục nên tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ CAND và QĐND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, luôn tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng.

Hai lực lượng phối hợp chặt chẽ với nhau, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, chỉ đạo các cơ quan chức năng có kế hoạch đấu tranh, xử lý đối với những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là hoạt động kích động số văn nghệ sĩ, trí thức và số đối tượng chống đối, không chịu sự chỉ đạo, quản lý của Nhà nước; tài trợ, cổ súy cho hoạt động viết, xuất bản, tán phát ấn phẩm, tài liệu có nội dung chống Đảng, Nhà nước.

Các cơ quan chức năng của Quân đội và Công an đã tổ chức thu thập chứng cứ, xây dựng lập luận đấu tranh chống quan điểm sai trái lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, cung cấp cho các cơ quan báo chí phục vụ yêu cầu đấu tranh đối ngoại, đối thoại về nhân quyền và đấu tranh phản bác trên báo chí. Chủ động nắm bắt những vấn đề mà các thế lực thù địch đang tập trung chống phá (trong đó có tự do ngôn luận, báo chí, tự do sáng tác văn nghệ) để xây dựng kế hoạch đấu tranh, phản bác; đồng thời cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thông tin đối ngoại để chỉ đạo các cơ quan báo chí chủ động đưa tin, bài đấu tranh phản bác và định hướng dư luận kịp thời.

Hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật trong CAND và QĐND vẫn luôn giữ vững được sự tin cậy của công chúng trong và ngoài LLVT, góp phần định hướng, quảng bá những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Công tác lý luận phê bình đã có những bước đổi mới, lý giải khoa học hơn về quan hệ văn học nghệ thuật với chính trị; giữa hiện thực ngày nay với nghệ thuật. Kịp thời tổ chức các bài viết, tọa đàm phê phán những khuynh hướng sáng tác trái với đường lối văn hóa nghệ thuật của Đảng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, góp phần vào việc nuôi dưỡng, phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, nhất là với giới trẻ.

CAND và QĐND còn phối hợp, tham mưu cho Đảng, Nhà nước làm tốt công tác dự báo âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí đẩy mạnh đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Các cơ quan báo chí CAND và QĐND đã có những tác phẩm đấu tranh, phản bác mạnh mẽ các quan điểm và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch với lý lẽ sắc sảo, khoa học, có tính lý luận và thực tiễn cao góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Bên cạnh đó là những tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật sâu sắc, có tính chiến đấu cao, phân tích sâu sắc quan điểm của Đảng về phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới.

CAND và QĐND luôn bày tỏ thái độ kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái trên các phương tiện thông tin, truyền thông và văn học nghệ thuật, nhằm loại trừ những biểu hiện và quan điểm sai trái, mặt khác đã tập trung xây dựng các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật vững mạnh, tuyên truyền, giáo dục, nhân rộng để nâng cao nhận thức, khả năng đề kháng của cán bộ, chiến sĩ, tạo thành một mặt trận vững chắc trong cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Hai lực lượng đã đề ra nhiều hình thức, biện pháp đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa rất phong phú, đa dạng và hiệu quả trên báo CAND, truyền hình ANTV, báo QĐND, truyền hình QPVN, báo Biên phòng và An ninh biên giới. Đặc biệt với sự tham gia viết bài phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bọn phản động trên các trang mạng xã hội trong thời gian qua đã đem lại những hiệu quả tích cực. Số lượng, chất lượng các sản phẩm, bài viết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của CAND và QĐND đã không ngừng được nâng cao.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động "diễn biến hòa bình" chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc hơn, tính chất và quy mô ngày càng cao.

Để góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch, QĐND và CAND cần tăng cường phối hợp tổ chức quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước; đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Mỗi lực lượng cần chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị.

Bộ phận chuyên trách giúp việc Ban Chỉ đạo 94 của hai Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt tham mưu, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ CAND, QĐND tham gia tích cực, có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", với phòng, chống "tự diễn biễn", "tự chuyển hóa", với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CAND và QĐND.

Chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch rất thâm độc và xảo quyệt. Nếu chúng ta có nội lực tư tưởng - văn hóa vững mạnh, luôn cảnh giác và giữ vững đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân và LLVT nhân dân; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận "Lòng dân" vững chắc thì nhất định chúng ta sẽ giành thắng lợi.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo - Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Tổng cục Chính trị CAND

Bình luận

ZALO