Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 02/07/2022 11:39 GMT+7

Bồi đắp chuẩn mực đạo đức, phong cách BĐBP theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Biên phòng - Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, BĐBP thường hoạt động nhỏ lẻ, độc lập trong điều kiện địa hình rừng núi, sông suối hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, khó khăn gian khổ, trực tiếp tiếp xúc, đấu tranh với các loại tội phạm. Việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP.

x143_4a
Bác Hồ thăm một gia đình đồng bào dân tộc Dao ở xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (1952). Ảnh: Tư liệu

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị, báo cáo khẳng định: "Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn lại quá trình tổ chức thực hiện các Chỉ thị Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngay từ những ngày đầu, Đảng ủy BĐBP đã có kế hoạch và cụ thể hóa vào hoạt động thực tiễn của BĐBP. Bộ Tư lệnh BĐBP có cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác đối với BĐBP" gắn cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm" trong toàn lực lượng.

Cục Chính trị BĐBP biên soạn và tuyên truyền, giáo dục các bài nói, bài viết của Bác, góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị đã bám sát các nội dung hướng dẫn của cấp trên, nhất là về nội dung sinh hoạt chi bộ để triển khai sinh hoạt. Có nhiều mô hình tiêu biểu và cách làm hay của các đơn vị như: BĐBP Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Bình, Kon Tum, An Giang, Kiên Giang... góp phần xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện.

Không những hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc, BĐBP còn có nhiều chương trình tiêu biểu như: Cuộc vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo"; các Đề án bảo tồn tộc người Chứt, người Đan Lai, người La Hủ; phong trào "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới" ở khu vực biên giới và nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như "Mái ấm chiến sĩ", “Bò giống giúp người nghèo biên giới”...

Đối với BĐBP, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc, sự toàn vẹn lãnh thổ, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Xây dựng và phát huy vai trò của "người đứng đầu" phải "đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ" với phương châm thực hiện "trên trước, dưới sau"; "trong trước, ngoài sau", trong đó, phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên.

Trong tổ chức thực hiện, cấp ủy các cấp, trực tiếp là cấp ủy, Bí thư phải là người chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Gắn "xây" với "chống"; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện".

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc và mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Xác định việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng và xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên trong hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong hoạt động đơn lẻ, phòng chống các loại tội phạm về kinh tế, hàng hóa.

Trong hoạt động quán triệt giáo dục, cần lựa chọn và tìm hiểu hình thức phù hợp với từng đối tượng. Ví như: Cán bộ nắm giữ các vị trí lãnh đạo cần quán triệt toàn diện song tập trung vào khả năng phát huy dân chủ, tính sáng tạo của tập thể và các cá nhân. Đối với đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ ở các cửa khẩu, cảng, cần tập trung vào đạo đức, lối sống trong sạch, gần gũi, thân thiện. Đối với cán bộ làm công tác vận động quần chúng là bám sát dân, hiểu dân, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân thấy. Đối với lực lượng phòng chống tội phạm phải vững vàng, kiên quyết, khôn khéo, "luật pháp bất vị thân"...

Nét mới của Chỉ thị 05 so với các chỉ thị trước đó là Bộ Chính trị đã nhấn mạnh hệ thống quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể là hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng...

Đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội...

Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, cụ thể, phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...

Việc quán triệt, tổ chức, thực hiện Chỉ thị số 05 của BĐBP phải bắt đầu từ việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy; đưa vào nội dung lãnh đạo của cấp ủy đến kế hoạch của người chỉ huy. Rà soát, bổ sung nội dung trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Tổ chức kiểm tra, sơ tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP. Thực hiện có kết quả cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm".

Làm tốt các hoạt động tuyên truyền nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Các tổ chức quần chúng phải đưa ra được các phong trào hành động cụ thể cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Chỉ rõ các nội dung của từng đối tượng; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch phấn đấu của từng cá nhân. Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuẩn mực đạo đức, phong cách "Bộ đội Cụ Hồ" trong BĐBP. Tiêu chí đó chính là hiệu quả của quá trình quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà BĐBP được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Nguyên Tâm

Bình luận

ZALO