Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 05/02/2023 05:47 GMT+7

Bộ Chính trị thông qua Đề án Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Biên phòng - Ngày 31-8, Bộ Chính trị đã có Quyết định thông qua Đề án về Chiến lược bảo vệ Biên giới Quốc gia. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quá trình gần 60 năm xây dựng, phát triển của lực lượng BĐBP, đồng thời là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.

ujs94zq1ba-4034_f_jlhy6n4e0_a
Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia ra đời sẽ phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Viết Hà

Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (BGQG) có vị trí, vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng về quốc phòng - an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chiến lược xác định mục tiêu cơ bản, lâu dài; các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, phương châm chỉ đạo và phương thức linh hoạt, xác định rõ nhiệm vụ và hệ thống các giải pháp toàn diện, đồng bộ, có lộ trình, bước đi phù hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh BGQG, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập.

Chiến lược cũng vạch ra những mục tiêu cụ thể, như: Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các âm mưu, hành động xâm phạm, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; chủ động phát hiện sớm, kiên quyết đánh bại các hành động vũ trang xâm chiếm.

Đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật; xây dựng, hoàn chỉnh nền biên phòng toàn dân, các thế trận có liên quan; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, từng bước loại trừ các nhân tố gây mất ổn định; mở rộng hợp tác quốc tế về biên giới và giao lưu biên giới, phối hợp, hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới; về đấu tranh phòng, chống tội phạm, các thách thức an ninh phi truyền thống...

Do nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG là một bộ phận trọng yếu, không thể tách rời của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nên Chiến lược bảo vệ BGQG có nội dung rất rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực, liên quan đến hầu hết các bộ, ngành, trách nhiệm của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

Viết Hà

Bình luận

ZALO