Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 28/11/2020 02:45 GMT+7

BĐBP Cao Bằng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Biên phòng - Trong 2 ngày 29 và 30-6, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại tá Đỗ Quang Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hội nghị quán triệt những nội dung căn bản, trọng tâm đã được Đại hội lần thứ XII của Đảng thảo luận, quyết nghị và thông qua, như: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII xác định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN. Nghị quyết cũng đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỉ lệ bội chi ngân sách, tỉ lệ giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội. 

Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng giúp cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản, vấn đề mới và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Sau hội nghị, thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh, Đại tá Đỗ Quanh Thành yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc; làm cho mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp được nêu trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động, ra sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng, xây dựng lực lượng trong tình hình mới.

Nguyễn Minh Thắng

Bình luận

ZALO