Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 10/06/2023 11:08 GMT+7

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa ở Ninh Thuận

Biên phòng - Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát triển di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các sở, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Pháp luật về di sản văn hóa được phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, qua đó, đã phát huy tốt công tác giữ gìn, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

Ninh Thuận được coi là nơi “giàu có” về văn hóa và người dân luôn có ý thức gìn giữ các giá trị truyền thống. ảnh: Nhật Nguyên

Ninh Thuận là tỉnh thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, có 6 huyện và 1 thành phố với 65 xã, phường, thị trấn, 397 thôn, khu phố. Thành phần dân cư cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh đa dạng, bao gồm các dân tộc: Kinh, Chăm, Raglai, Chu Ru, Cơ Ho, Hoa..., tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, thể hiện rõ nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử của từng dân tộc trong tỉnh.

Tuy đời sống vật chất của nhân dân còn khó khăn, nhưng Ninh Thuận lại là nơi “giàu có” về văn hóa, bao gồm hệ thống văn hóa: Đình, chùa, lăng miếu, đền, tháp Chăm; hệ thống văn hóa phi vật thể như lễ hội, ngôn ngữ, phong tục tập quán... để lại cho thế hệ hôm nay nhiều di sản văn hóa tiêu biểu và độc đáo, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để lãnh đạo công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trong đó, chú trọng công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, giữ gìn phong tục tập quán truyền thống của cộng đồng, dòng họ; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. Tập trung xây dựng và thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hoàn thiện hệ thống thể chế và thiết chế văn hóa; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển văn học, nghệ thuật. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, triển lãm, thông tin lưu động, cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật nhằm bảo tồn giá trị di sản văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân...

Điểm nổi bật là ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Di sản văn hóa, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di tích, danh lam thắng cảnh trên cả nước và trong tỉnh, vừa phục vụ nhu cầu giáo dục lịch sử truyền thống về đất nước, con người Việt Nam và quê hương Ninh Thuận, vừa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong tỉnh.

Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Sở với đại diện các Ban Quản lý di tích, Ban Đại diện di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh để triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật mới liên quan đến di tích và lễ hội đến đội ngũ làm công tác quản lý di tích, di sản văn hóa phi vật thể. Qua đó, tạo sự kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với đại diện Ban Quản lý di tích trên địa bàn tỉnh; kịp thời trao đổi, nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý di tích và triển khai các chính sách, pháp luật mới liên quan đến công tác di sản văn hóa để cùng tổ chức thực hiện.

Công tác duy trì và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh cũng được quan tâm, một số lễ hội tín ngưỡng, dân gian của đồng bào Chăm, Raglai được phục dựng, biểu diễn trong nước và khu vực. Đặc biệt, vai trò của chức sắc, chức việc cùng các nghệ nhân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là rất cần thiết. Đây là những cá nhân đã có cống hiến xuất sắc trong việc giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, là niềm tự hào không chỉ của riêng tỉnh nhà, mà còn là tài sản, là người nắm giữ và lưu truyền di sản văn hóa của quốc gia.

Song song với đó, công tác bảo tồn làng nghề truyền thống cũng được triển khai và đạt một số kết quả như: Đưa “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm làng Bàu Trúc (huyện Ninh Phước)” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm” trình UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Ngoài ra, việc duy trì phong tục, tập quán lành mạnh, tốt đẹp, các lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng. Các lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh được tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy như: Lễ cầu ngư của người Kinh; Lễ hội Katê, Ramưwan của đồng bào Chăm; Lễ bỏ mả, ăn đầu lúa, Lễ báo hiếu của người Raglai... đều được duy trì và phát huy có hiệu quả trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh...

Nhật Nguyên

Bình luận

ZALO