Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 26/02/2024 02:06 GMT+7

Báo chí là lực lượng tiên phong chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Biên phòng - Đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động và thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Trong đó, báo chí giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là lực lượng đi đầu trong việc vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của địch; định hướng dư luận; đưa tiếng nói, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo.

rl13_5a
Báo Biên phòng đóng góp tích cực trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Ảnh: Thùy Trang

Những năm qua, các thế lực thù địch đã thành lập hàng chục đài phát thanh bằng tiếng Việt ở nước ngoài; hàng trăm nhà xuất bản với “hàng núi” sách báo, tài liệu chống Đảng với giọng điệu công kích, bôi nhọ, phủ nhận và bằng nhiều thủ đoạn trên mọi phương diện, Internet. Hàng chục tổ chức phản động của người Việt lưu vong vừa công khai, vừa bí mật, trắng trợn vu cáo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng nhằm đổi trắng thay đen, lẫn lộn giữa công và tội, giữa người cách mạng và kẻ cơ hội chủ nghĩa, hạ bệ thần tượng và các nhân vật lịch sử. Lợi dụng những vấn đề nhạy cảm về tôn giáo, các thế lực thù địch đang sử dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, để gây rối, phá hoại ổn định chính trị đất nước với mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam.

Trước thực trạng đó, báo chí luôn là công cụ sắc bén, đắc lực trong việc vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của địch; định hướng dư luận; đưa tiếng nói, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo. Tiếng nói của báo chí đã góp phần tích cực trong đấu tranh bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh. 

Điển hình như Báo Quân đội nhân dân đã có hàng loạt bài trong chuyên mục “Đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình” và đã đoạt giải Nhất báo chí toàn quốc nhiều năm liền. Báo Biên phòng cũng đã có nhiều bài viết vạch trần bản chất, thủ đoạn lừa gạt, dụ dỗ, kích động đồng bào vùng Tây Nguyên, Tây Bắc của các thế lực thù địch trong việc di dân tự do và truyền đạo trái pháp luật... Có thể nói, báo viết, đài phát thanh, truyền hình, từ Trung ương đến địa phương đã đồng loạt vào cuộc, vạch trần bộ mặt thật của các thế lực phản động thù địch và một bộ phận cán bộ tha hóa, biến chất, góp phần tích cực trong việc lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng. 

Với chức năng là “vũ khí lý luận” của Đảng, báo chí đã kiên trì trong cuộc đấu tranh phê phán tư tưởng tư sản, tư tưởng chủ nghĩa thực dụng; kiên quyết bảo vệ Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, đặc biệt là mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; giữ vững và kiên định đường lối đổi mới theo định hướng XHCN. Đấu tranh bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của Nhà nước XHCN; có biện pháp thiết thực củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với các thành tố trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Tích cực đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, cá nhân ích kỷ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc trong một bộ phận cán bộ, đảng viên...

Trong tình hình hiện nay, trước thềm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo chí phải đi đầu trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo chí và các cơ quan quản lý báo chí phải huy động được lực lượng đẩy mạnh đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, In-tơ-nét, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần tích cực, có hiệu quả vào thành công của Đại hội Đảng các cấp.

Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động và thù địch là một cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn và phức tạp, cần có sự đồng tâm, hiệp lực của cả hệ thống chính trị, trong đó, báo chí phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong việc phát hiện, vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của địch, định hướng dư luận, tập hợp lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp làm thất bại mọi âm mưu của địch để ổn định chế độ chính trị, tạo điều kiện để đất nước phát triển. 

PGS. TS Vũ Đăng Hiến

Bình luận

ZALO