Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/04/2024 07:45 GMT+7

Báo chí đi đầu trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Biên phòng - Ngay từ khi ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là một phương tiện truyền thông không thể thiếu trong thực tiễn cuộc sống của nhân dân. Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, báo chí luôn là lực lượng tiên phong, là công cụ sắc bén, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Báo chí phải tích cực, chủ động, nhạy bén trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Ảnh minh họa: Thu Minh

Qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đặc biệt, thời gian qua, chúng ta được chứng kiến những sự kiện chưa có tiền lệ và những đổi thay lớn lao trong đời sống kinh tế, xã hội của cả thế giới và đất nước, là giai đoạn của những khó khăn, thách thức lớn... nhưng cũng là thời gian để minh chứng cho những nỗ lực, quyết tâm lớn, sự cộng hưởng mạnh mẽ và hiệu quả của những tấm lòng yêu nước đầy trách nhiệm...

Nếu như năm 2020 là năm mà đất nước Việt Nam được nói đến như là “hình mẫu” về cách thức kiểm soát và phòng, chống dịch Covid-19; được đánh giá là một trong số ít các quốc gia nước có mức tăng trưởng dương..., thì năm 2021, Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, với sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đang tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu “kép” để kinh tế-xã hội phát triển, kiểm soát tốt dịch bệnh; đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 6,5% như Nghị quyết của Chính phủ đã báo cáo....

Thế nhưng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại triệt để lợi dụng Internet và mạng xã hội để hòng bôi nhọ, hạ bệ uy tín một số cán bộ là các ứng cử viên; đưa lên những thông tin thất thiệt về đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là những cán bộ cấp cao của Đảng tham gia ứng cử; vu khống và cho rằng “đề cử chỉ là độc quyền của Đảng”, “bầu cử chỉ là hình thức” ...

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các kỳ bầu cử đã chứng minh quyền ứng cử, tự ứng cử luôn được bảo đảm, tôn trọng, là dịp người dân thực sự được thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra dân chủ, đúng quy định, đúng pháp luật và thành công toàn diện, thực sự trở thành Ngày hội của toàn dân, tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt 99,57% (có nhiều địa phương tỷ lệ cử tri đi bầu lên đến 99,98% như Lạng Sơn, Lào Cai)... Những con số đó là thực tế sinh động nhất thể hiện tính ưu việt của chế độ dân chủ trong bầu cử và là thước đo sự dân chủ của đất nước ta; là cơ sở để bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc cho rằng bầu cử ở Việt Nam chỉ là sân chơi độc diễn, “Đảng cử, Đảng bầu”.

Có được kết quả trên là sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận, thống nhất, đoàn kết của người dân. Trong đó có vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam. Công tác tuyên truyền của báo chí đã đi vào thực chất, phù hợp với từng giai đoạn của quy trình bầu cử theo luật định.

Bên cạnh đó, báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức của người dân, quan trọng nhất để người dân nhận ra được có những loại thông tin sai trái lợi dụng bầu cử để chống Đảng, Nhà nước. Báo chí làm tốt công tác xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, tạo điều kiện cho đông đảo quần chúng nhân dân được tiếp cận với những thông tin chính thống, tin cậy về bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mục tiêu “kép”, tránh được các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chống phá.

Để góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị tư tưởng trong thời gian gian tới, báo chí cần thực hiện tốt một số yêu cầu sau:

Thứ nhất, quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước tình hình mới. Trước hết, các báo cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 22/CT-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”...

Trên cơ sở nhận thức đúng, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các tổng biên tập với đội ngũ phóng viên, biên tập viên nhằm bảo đảm cho tờ báo của mình hoạt động đúng định hướng, đúng Luật Báo chí, đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong công chúng và bạn đọc.

Thứ hai, bám sát định hướng của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức lực lượng đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác quan điểm sai trái một cách sắc sảo, hiệu quả trên tất cả các loại hình báo chí và trên không gian mạng.

Thứ ba, chủ động xây dựng lực lượng “phản ứng nhanh” chuyên trách, nòng cốt, chuyên sâu, để khi cần thiết có thể mở các chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông và trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, chế độ XHCN ở Việt Nam.

Thứ tư, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, tổng biên tập, ban biên tập báo. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ chất lượng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của báo.

Tóm lại, tình hình hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, thông tin nhiều chiều, các thế lực thù địch tạo sự nhiễu loạn thông tin hòng làm cho quần chúng nhân dân mất phương hướng. Vì vậy, báo chí phải tích cực, chủ động, nhạy bén đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, chế độ XHCN ở Việt Nam.

Đặng Công Thành

Bình luận

ZALO