Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/12/2022 03:44 GMT+7

"Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân"

Biên phòng - Nội dung trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu ngày 24-3-1961, tại Đại hội lần thứ III, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, trong điều kiện miền Bắc nước ta đang ra sức củng cố quan hệ sản xuất và xây dựng CNXH, thực hiện cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

Theo Người, muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang ấy, thanh niên ta cần phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà và phải trau dồi đạo đức cách mạng của người cách mạng, thì kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công. Để giải quyết nhiệm vụ đó phải có đội ngũ cán bộ tốt, bởi theo Người  "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Đội ngũ cán bộ phải thực sự là lực lượng tiên phong về trí tuệ, về phẩm chất đạo đức, phải là những hạt giống tốt để nhân rộng trong xã hội và các đoàn thể. Muốn vậy phải thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về mọi mặt, trước hết là về đạo đức cách mạng.

Người cho rằng, đạo đức cách mạng là "cái gốc'', cái căn bản của người cách mạng. Có đạo đức cách mạng mới trở thành người cán bộ tốt, mới làm tròn vai trò người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành, tận tụy của nhân dân. Đạo đức cách mạng là cơ sở, nền tảng để mỗi cán bộ phấn đấu hoàn thiện mình. Bởi lẽ, làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới, là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh phức tạp, lâu dài, gian khổ.

Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Đạo đức cách mạng là phải gạt bỏ danh vọng, mưu lợi cá nhân, hết lòng vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết, là suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là cốt lõi, là bản chất của đạo đức cách mạng, là nguyên tắc cao nhất.

Đối với quân đội ta, yêu cầu cơ bản là phải thường xuyên xây dựng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo những nội dung, tiêu chuẩn chung về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào cũng kiên quyết thực hiện đúng đường lối, chính sách và nghị quyết của Đảng, suốt đời phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; có lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giàu lòng nhân ái. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức và lối sống; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí...

BP

 

Bình luận

ZALO