Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/07/2024 07:17 GMT+7

"... Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương”

Biên phòng - “Đoàn kết là sức mạnh. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương”. Đây là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại “Hội nghị cán bộ trung, cao cấp Quân đội”, tháng 11-1956.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn chăm lo xây dựng sự đoàn kết thống nhất cho toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết toàn quân và đoàn kết với nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới.

Rất nhiều những bài viết, bài nói chuyện của Người với đồng bào, đồng chí, với bạn bè, anh em Bác đều căn dặn, nhắc nhở phải giữ gìn sự đoàn kết và khẳng định đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là chìa khoá của mọi thành công. Trong đó, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng nói chung, đoàn kết trong Trung ương nói riêng luôn được Người coi là vấn đề quan trọng, mang ý nghĩa sống còn để giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng.

Lời căn dặn trên của Bác có ý nghĩa sâu sắc, vì Người đã sớm nhận thấy vai trò to lớn, ý nghĩa sống còn của vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Trung ương và khẳng định đây chính là nguồn gốc của sức mạnh, là then chốt của mọi thành công. Thực tiễn chứng minh, bằng sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong Trung ương, Đảng đã lãnh đạo toàn dân và toàn quân ta đấu tranh giành thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nói một cách khác, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và Trung ương là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sức mạnh và sự cần thiết phải giữ gìn sự đoàn kết vẫn giữ nguyên giá trị, nhất là trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện lời dạy của Bác, đoàn kết thống nhất trong Đảng nói chung và Ban Chấp hành Trung ương nói riêng phải trên cơ sở thấu triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, đúng đắn của Đảng.

Luôn nhất quán với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quyết tâm xây dựng đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh để quy tụ mọi tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân xung quanh Đảng và Ban Chấp hành Trung ương tất cả vì mục tiêu cao đẹp đó.

Thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ quy định về tự phê bình và phê bình trong Đảng; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn đòi hỏi.

Đối với Quân đội ta, thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất ngay từ trong các cơ quan, đơn vị nơi mình công tác, từ cấp ủy, chi bộ đến Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; toàn quân đoàn kết, thống nhất một lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

BP

Bình luận

ZALO