Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 11:15 GMT+7

91 năm Đảng Cộng sản Việt Nam đồng hành cùng dân tộc

Biên phòng - Xuân Tân Sửu 2021, Đảng Cộng sản Việt Nam bước sang tuổi 91. Đồng hành cùng dân tộc trong ngần ấy thời gian, Đảng ta luôn tỏ rõ là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam. Có được vai trò lịch sử vẻ vang đó bởi “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Theo dòng lịch sử, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc đã làm cho đời sống Nhân dân ta trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ở nhiều nơi, song hầu hết các cuộc khởi nghĩa đều thất bại bởi thiếu đường lối cách mạng đúng đắn. Giữa lúc dân tộc ta đứng trước sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã vượt biển ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đi qua nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã phát hiện ra chân lý: “Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn mọi đau khổ, muốn thoát khỏi áp bức, đọa đày đau khổ, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”.

Để biến nhận thức thành hành động, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức là: Đông Dương Cộng sản Đảng; An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt; Sách lược vắn tắt; Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản. Những văn kiện do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đã được Hội nghị thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Hội nghị đã thông qua lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc, thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến đồng bào, đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với bản Luận cương chính trị đúng đắn là cơ sở để Đảng ta nắm ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng; về giai cấp lãnh đạo cách mạng, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới để cách mạng Việt Nam giành thắng lợi về sau.

Từ ngày có Đảng, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua bao thác ghềnh gian khó để cập bến vinh quang. Trải qua 91 năm, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, đất nước và dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn chông gai, thử thách. Từ một dân tộc không có tên trên bản đồ thế giới, đến nay, Việt Nam đã có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới.

Từ một dân tộc có gần 2 triệu người chết đói vào cuối năm 1944, đầu năm 1945, đến nay, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Nếu như trước đây, mỗi khi nhắc tới Việt Nam, bạn bè quốc tế chỉ nghĩ tới chiến tranh, chết chóc và đói nghèo, thì nay Việt Nam được xem là một đất nước có nền chính trị ổn định, là địa chỉ tin cậy để đầu tư, phát triển kinh tế của thế giới. Từ một dân tộc lệ thuộc, nhỏ yếu, Việt Nam đã 2 lần được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đang tham gia sâu rộng vào các hoạt động toàn cầu, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.

Kinh tế phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công bằng và tiến bộ xã hội không ngừng được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đất nước, con người Việt Nam đang là ước mơ của nhiều dân tộc trên thế giới. Tiền đồ của đất nước hôm nay được kết tinh từ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, từ sự hy sinh của bao thế hệ đồng chí, đồng bào; từ sự phấn đấu nỗ lực, đồng lòng ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy của Nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và năng lực lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và cũng chính trong quá trình đó, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà chúng ta có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy.

Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm của bầu bạn quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, luôn lấy việc phục vụ Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đó là ước nguyện của dân tộc ta. Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao sức mạnh, tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng và chống tham nhũng nhằm giữ vững lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; tăng cường sức mạnh và tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thực hiện thắng lợi ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguyện vọng của toàn dân về một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là quyết tâm của Đảng ta hôm nay và muôn đời mai sau.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đăng Hiến

Bình luận

ZALO