Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 26/03/2023 08:02 GMT+7

90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Biên phòng - Ngày 11-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam-Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Thùy Trang

Chủ trì hội thảo gồm các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Hội thảo khoa học nhằm phân tích, đánh giá khách quan, khoa học đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đồng thời, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Kết quả của hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

64 tham luận tham gia hội thảo tập trung xoay quanh các nội dung như: Khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc-nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Bên cạnh đó, các tham luận cũng đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Ngoài ra, các tham luận cũng nêu ra các đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: 90 năm qua dưới sự lãnh đạo Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả dân tộc, mỗi người Việt Nam, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng và nhân dân giao phó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị hội thảo thảo luận làm sâu sắc hơn một số nội dung. Theo đó, trên cơ sở nhìn lại những thành tựu đã đạt được tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị thế và truyền thống 90 năm rất đỗi tự hào, vẻ vang của MTTQ Việt Nam, đồng thời từ thực tiễn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập, đặc biệt cần xác định rõ nguyên nhân, phân tích rõ vì sao nhiều hạn chế bất cập đã được nhận diện, nhiều giải pháp đã được đề ra để đổi mới công tác Mặt trận nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện không đạt hiệu quả như mong muốn.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự hội thảo. Ảnh: Thùy Trang

Hội thảo cũng cần làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm đúc rút qua 90 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhất là những bài học được rút ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trên cơ sở đó, bổ sung hoàn thiện lý luận về xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng đề nghị hội thảo đánh giá sâu sắc hơn, rõ hơn những tác động của bối cảnh của đất nước, nhất là từ khi phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN và hội nhập quốc tế đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ thực tiễn tổng kết, phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt, đề xuất những kiến nghị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận.

Để tiến tới và góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, Mặt trận cần tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội, để các Văn kiện thực sự là tinh, là trí tuệ, tâm huyết của toàn dân, toàn Đảng và toàn quân; phản ánh ý chí, nguyện vọng phát triển đất nước của toàn thể dân tộc trong giai đoạn mới.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO