Thứ 4, 01/04/2020, 14:41 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "thù địch"

Âm mưu diễn biến hòa bình của địch ở vùng biên cương Tổ quốc

Âm mưu diễn biến hòa bình của địch ở vùng biên cương Tổ quốc

09/04/2018 - 15:53

Để làm thất bại âm mưu “chiến lược diễn biến hòa bình” của địch đối với đồng bào vùng biên giới, hải đảo cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp, của cả hệ thống chính trị.

Tăng khả năng “miễn dịch” với “diễn biến hòa bình” ở vùng dân tộc thiểu số Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

Làm thất bại âm mưu phá hoại của địch đối với lực lượng vũ trang trên trận địa tư tưởng

Làm thất bại âm mưu phá hoại của địch đối với lực lượng vũ trang trên trận địa tư tưởng

28/02/2018 - 12:04

Sự nghiệp đổi mới của Đảng ta đã và đang giành được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh là điều mà các thế lực phản động và thù địch không mong muốn.

Tập trung đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng văn hóa Chiêu trò mới trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam

Mục tiêu phía sau của một “luận cứ đen”

Mục tiêu phía sau của một “luận cứ đen”

20/06/2017 - 9:20

Bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” (“DBHB”) là sử dụng các biện pháp phi quân sự, nhằm chiến thắng chủ nghĩa xã hội (CNXH) không cần phải nổ súng. Những năm 90 của thế kỷ XX, chính “DBHB” đã góp phần làm tan rã hệ thống các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Âm mưu chống phá Việt Nam đằng sau chiêu bài "tự do tôn giáo"
Đấu tranh làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình":

Âm mưu chống phá Việt Nam đằng sau chiêu bài "tự do tôn giáo"

31/05/2016 - 17:43

Nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình"; trong đó có việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị.