Thứ 7, 17/08/2019, 22:13 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "Nghị quyết Trung ương 6"

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

09/02/2019 - 13:09

Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu quả Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt

Các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “vừa cơ bản, vừa cấp bách”

Các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “vừa cơ bản, vừa cấp bách”

29/11/2017 - 15:23

“Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra”.

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII