Thứ 7, 25/01/2020, 10:41 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng:

Những điểm mới trong định hướng lãnh đạo của Đảng ta về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

05/10/2015 - 15:18

Biên phòng - Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, thể hiện sâu sắc trong phát triển tư duy lý luận của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Dự thảo Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội Đảng lần thứ XII xác định: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Như vậy, Dự thảo Báo cáo Chính trị gồm 5 thành tố; đặc biệt, lần đầu tiên Đảng ta bổ sung thành tố mới so với các kỳ Đại hội trước đây, cụ thể là: "Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định".

Việc xác định thành tố "Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định" không chỉ thể hiện ở mặt hình thức (trong tiêu đề Báo cáo), mà còn thể hiện tính khoa học, toàn diện và phát triển trong nội dung của Dự thảo Báo cáo Chính trị, cụ thể:

Thứ nhất, tiêu đề Dự thảo Báo cáo Chính trị xác định thành tố "Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định" nhằm tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng hàng đầu của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tiến trình cách mạng nói chung và việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược nói riêng. Việc nhấn mạnh vai trò bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là xuất phát từ thực tiễn công cuộc bảo vệ Tổ quốc của Đảng; nhất là, dự báo trúng, đúng tình hình và lãnh đạo xử lý linh hoạt, sáng tạo các tình huống chiến lược trong thời gian vừa qua cũng như đánh giá đúng các yếu tố tiềm ẩn, tác động tiêu cực đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời gian tới...

Thứ hai, tiêu đề Dự thảo Báo cáo Chính trị "Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định", Trung ương Đảng cũng xác định rõ mục tiêu "bảo vệ vững chắc Tổ quốc" phải gắn liền với "giữ vững môi trường hòa bình, ổn định". Bảo vệ vững chắc Tổ quốc là mục tiêu cao nhất, nhưng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cũng phải nhận thức đúng yêu cầu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bởi vì, môi trường hòa bình, ổn định là tiền đề, nền tảng quan trọng cho việc xây dựng, phát triển đất nước, tạo tiềm lực và sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc - đây là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ xa theo tinh thần của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng thời gian gần đây.

Thứ ba, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới nhằm mục tiêu: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ nền văn hóa dân tộc. Để đạt mục tiêu đó, Trung ương Đảng chỉ rõ: Quốc phòng, an ninh phải "phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị" và  "giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội".

Xác định bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị; trong đó, QĐND và Công an nhân dân (CAND) là nòng cốt... Vì vậy, QĐND và CAND phải quan hệ chặt chẽ, đoàn kết gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau để làm tròn chức năng nòng cốt trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc...

Thứ tư, nội hàm tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN được xác định rất cụ thể: "Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội… Kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc". Đồng thời, Dự thảo đã chỉ ra yêu cầu phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước và giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Thứ năm, xác định giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, Trung ương Đảng chỉ rõ: "Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo… Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng; tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại cho lực lượng QĐND và CAND đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tích cực, chủ động chuẩn bị lực lượng đủ mạnh và các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, khoa học, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống…".

Để tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, Dự thảo Báo cáo Chính trị đã nhấn mạnh một số giải pháp thực hiện, như sau: "Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình. Kiên quyết giữ vững ổn định chính trị, ổn định kinh tế - xã hội trong mọi tình huống. Xây dựng, củng cố đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biên giới, biển, đảo…".

Thứ sáu, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, Trung ương Đảng chỉ rõ: "Phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với QĐND, CAND và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc…". Thực hiện Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, Nhà nước quản lý tập trung, thống nhất đối với QĐND, CAND và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc vừa là nguyên tắc, vừa là điều kiện đảm bảo cho Quân đội và Công an nhanh chóng phát triển lên chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại...

Có thể nói, "bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định" là thành tố mới trong tiêu đề và nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Việc bổ sung thành tố đó là thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với vận mệnh nước nhà và tính cách mạng, khoa học, toàn diện trong tư duy của Đảng; đồng thời, thể hiện tính kế thừa, phát triển của thực tiễn cách mạng Việt Nam và phù hợp với xu hướng thời đại cũng như nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; việc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh của một số cấp ủy, chính quyền có nơi, có lúc chưa kiên quyết, triệt để; còn thiếu những giải pháp mang tính chiến lược, tổng thể; cơ chế, chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh chưa hoàn thiện...

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức của một số cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới chưa thật đầy đủ, sâu sắc... Vì vậy, để nâng cao nhận thức và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Dự thảo Báo cáo cần làm sáng tỏ một số vấn đề, như: Khái niệm bảo vệ Tổ quốc; khái niệm tăng cường quốc phòng; tăng cường an ninh và khái niệm tăng cường quốc phòng, an ninh.

Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị... Vì vậy, để tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi phải nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, lực lượng vũ trang làm nòng cốt... Trước mắt, cần sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Đại tá, PGS, TS Phạm Công Chiển
Viện trưởng Viện Chiến lược Biên phòng