Thứ 6, 22/11/2019, 07:55 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nhận rõ các luận điệu đòi đa nguyên, đa đảng, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng

04/12/2013 - 15:22

Biên phòng - Gần đây, các thế lực thù địch đã và đang chống phá cách mạng nước ta hết sức tinh vi và quyết liệt. Cùng với các hoạt động phá hoại trên các phương diện khác, chúng rất chú trọng đến mặt trận tư tưởng, văn hóa. Đây là một bộ phận quan trọng trong âm mưu "Diễn biến hòa bình" nói chung và diễn biến về mặt chính trị, tư tưởng nói riêng của các thế lực thù địch và của những kẻ đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng.

400x530_600_7.jpg

Cùng với các thế lực đế quốc, thù địch, các phần tử cơ hội về chính trị và chống đối đã bí mật phát tán các tài liệu bất hợp pháp, tung tin đồn nhảm, hoạt động rỉ tai để xuyên tạc tình hình, truyền bá những quan điểm sai trái chống đối. Điều đáng lưu ý là hiện nay, mạng lưới viễn thông, hệ thống máy vi tính ở trong nước phát triển, nhiều phương tiện in ấn sao chụp, truyền dẫn hiện đại được họ sử dụng nên truyền bá rất nhanh những tài liệu, thông tin xấu độc.

Với những thủ đoạn: Bóp méo chân lý, bôi nhọ đi đến phủ nhận quá khứ tốt đẹp của cách mạng, của dân tộc, xuyên tạc lịch sử, hòng chia rẽ nội bộ Đảng, làm suy yếu tổ chức Đảng; chia rẽ Đảng với nhân dân, chia rẽ Đảng với Nhà nước, cô lập, trung lập hóa, "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang; kích động số trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh ở một số nước nhẹ dạ; kích động một số người đã từng tham gia hoạt động cách mạng trước đây có tâm trạng bất mãn; chia rẽ tôn giáo, dân tộc, Bắc, Nam... hòng phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Dù bất cứ dưới những hình thức và thủ đoạn nào thì âm mưu và mục tiêu không thay đổi của các thế lực đế quốc, phản động là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Những năm qua, Đảng ta đã có những chỉ thị và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, nâng cao tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lên một bước; đấu tranh và có đối sách cụ thể đối với một số trường hợp, làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Song nhìn chung, tinh thần cảnh giác cách mạng của một số cán bộ, đảng viên chưa cao. Điều đặc biệt quan tâm là một bộ phận thiếu vững vàng về chính trị, dao động giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa xã hội (CNXH), hoài nghi đường lối của Đảng, thậm chí có người do bất mãn cá nhân đi đến phản bội lý tưởng, gây tác hại nghiêm trọng như vừa qua, trên một vài trang mạng xuất hiện bài "Viết trên giường bịnh" của tác giả Lê Hiếu Đàng với nội dung xuyên suốt cổ xúy "đa nguyên, đa đảng" tại Việt Nam. Đây không phải là vấn đề mới, báo chí đã không ít lần đề cập và đã có nhiều học giả hiểu cao, biết rộng phân tích nông sâu mọi nhẽ.

Trước những diễn biến phức tạp mặt trái của cơ chế thị trường, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân đang trỗi dậy chi phối suy nghĩ và hành động của một số cán bộ, đảng viên, công chức; sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng bị giảm sút. Qua một số vụ tham nhũng, một số "điểm nóng" gần đây cho thấy cần đánh giá chính xác hơn và có những biện pháp chỉ đạo cụ thể hơn, sâu sát hơn đối với tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Những yếu kém trong nội bộ là mảnh đất tốt nhất cho các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện ý đồ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta, kích động, gây rối bạo loạn phục vụ cho ý đồ chính trị của chúng.

Từ bài học lịch sử trên và tình hình thực tiễn ở nước ta, chúng ta càng nhận rõ cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình nói chung và nói riêng trên mặt trận tư tưởng văn hóa là cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp và lâu dài. Trước hết, cần coi việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp Nhà nước, đường lối, chính sách độc lập tự chủ của Đảng và Nhà nước ta là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và bức xúc để bảo vệ Đảng, bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trong quá trình xây dựng đất nước.

Trong cuộc đấu tranh này, vấn đề cơ bản có ý nghĩa quyết định là phải tăng cường sức mạnh mọi mặt của ta, trước hết là về lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Điều quan trọng nhất là lãnh đạo công cuộc đổi mới thành công, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và các Nghị quyết 3, 4, 5, 6, 7 vừa qua của Trung ương (khóa XI), đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao cảnh giác cách mạng, kịp thời đấu tranh với các luận điệu sai trái của các phần tử cơ hội về chính trị và phản động; củng cố nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Cần sử dụng lực lượng tổng hợp và các hình thức, phương pháp phong phú để đấu tranh: Kết hợp giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác dân vận, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các công cụ luật pháp Nhà nước...

Chú trọng đổi mới công tác thông tin theo hướng bảo đảm kịp thời, chính xác và đúng định hướng, không để bị động đối phó với những thông tin sai lệch, vu khống. Tăng cường công tác báo chí, xuất bản, thông tin văn hóa, văn nghệ đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách, lối sống tốt đẹp; không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là nhân dân lao động trong thời kỳ đổi mới đất nước, hình thành dư luận xã hội lành mạnh nhằm giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Giáo dục cho cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang truyền thống yêu nước, yêu CNXH, nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH. Đồng thời đề cao cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, để  thực hiện đúng đắn hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá, PGS, TS KHQS Trần Nam Chuân (Viện CLQP/BQP)
Liên kết hữu ích