Thứ 6, 28/02/2020, 11:46 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

04/05/2015 - 14:22

Biên phòng - Từ trước đến nay, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là chiến lược của cách mạng Việt Nam. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số (DTTS) luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng. Đặc biệt, sau 30 năm đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra và tổ chức thực hiện hệ thống các quan điểm cơ bản và nhất quán về vấn đề dân tộc, cán bộ là người DTTS và cán bộ công tác ở vùng đồng bào dân tộc.

wrpe_10-1.jpg
Các Bộ, ngành, địa phương cần đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS.  Ảnh: Long Ngũ
 
Niềm vui và nỗi lo

Đến hết năm 2013, cả nước có 68.781 biên chế là người DTTS trên tổng số 588.453 biên chế hiện có, chiếm tỷ lệ 11,68%. Trong đó, số lượng cán bộ, công chức người DTTS đảm đương các chức vụ từ cấp huyện trở lên chiếm tỷ lệ 6,94%. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho biết: Đến nay, đã có 167 cán bộ người DTTS được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (chiếm tỷ lệ 12,13%); 251 cán bộ người DTTS được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 78 người là đại biểu Quốc hội khóa XIII (chiếm tỷ lệ 15,6%) và 280 đại biểu HĐND tại 25 tỉnh, thành phố có đông đồng bào DTTS sinh sống. Tỷ lệ cán bộ người DTTS được bầu vào cấp ủy, chính quyền, HĐND cấp huyện, xã ngày càng được nâng lên theo từng năm, đảm bảo số lượng cán bộ người DTTS theo tỷ lệ người dân tộc tại các địa phương.

Đây là kết quả tích cực của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ người DTTS. Đến nay, 11.179 cán bộ, công chức người DTTS được đào tạo về chuyên môn; 8.698 người được đào tạo về lý luận chính trị; 4.939 người được đào tạo về quản lý Nhà nước. Ngoài ra, hơn 48 nghìn cán bộ, công chức, viên chức người DTTS được đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng chuyên ngành.

Tỷ lệ cán bộ người DTTS tăng trong thời gian qua cho thấy việc tuyển dụng, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS ở các địa phương, đơn vị đã vận dụng hợp lý các qui định của pháp luật trong xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người DTTS có việc làm trong các cơ quan, đơn vị. Nhiều địa phương, đơn vị còn ban hành một số chính sách thu hút cán bộ, công chức về công tác tại tuyến cơ sở, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước khẳng định: Chính sách của Đảng đã thực sự tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS yên tâm công tác, tập trung trí lực, phát huy tâm huyết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ cán bộ DTTS thực sự là những chiến sĩ xung kích của Đảng và Nhà nước ở vùng miền núi - dân tộc, là biểu tượng rõ rệt nhất, sinh động nhất của khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo niềm tin cho đồng bào các dân tộc vào chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước, là bằng chứng hùng hồn chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, lực lượng cán bộ người DTTS hiện nay còn nhiều bất cập. Nhìn chung, đội ngũ này còn thiếu về số lượng và chất lượng còn nhiều hạn chế. Hầu hết các tỉnh miền núi hiện nay chưa thể tự cân đối được lực lượng cán bộ tại chỗ, phải nhờ vào sự điều động, tăng cường từ các ngành Trung ương và các địa phương khác đến. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các huyện vùng cao, vùng xa vẫn chủ yếu do các cán bộ tăng cường đảm nhiệm.

Dù có nhiều nỗ lực trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, luân chuyển đội ngũ cán bộ người DTTS, nhưng đến thời điểm này số cán bộ là người DTTS tại các địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống mới đạt gần 40% trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức của địa phương. Số cán bộ DTTS nắm giữ các chức vụ chủ chốt ít. Tỷ lệ cán bộ DTTS trong cấp ủy, chính quyền còn thấp. Thực tế này đã tác động đến sức chiến đấu và sự lãnh đạo của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đặc biệt khó khăn.

Thực trạng trên xuất phát từ nguyên nhân: Đội ngũ cán bộ người DTTS được đào tạo về lý luận chính trị rất hạn chế, số chưa đào tạo chiếm tỷ lệ cao trên 60%, đặc biệt đối với số cán bộ chuyên trách cấp xã. Năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của cán bộ tại chỗ ở một số địa phương có đông đồng bào DTTS còn nhiều bất cập khi có tới gần 21 nghìn cán bộ chưa qua đào tạo. Đến nay, trên phạm vi toàn quốc còn 10 dân tộc chưa có người học đại học, 35 dân tộc chưa có người có học vị trên đại học.

Bộ trưởng Giàng Seo Phử cho rằng, sự bất cập, lãng phí nguồn nhân lực người DTTS do đào tạo chưa gắn với nhu cầu thực tế. Đào tạo cán bộ chưa xuất phát từ quy hoạch tổng thể, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Nhiều ngành học địa phương cần cán bộ nhưng có ít người theo học. Nhiều cơ sở đào tạo, trường dân tộc nội trú mất cân đối trong đào tạo, cả về số lượng và cơ cấu ngành nghề. Mặt khác, số cán bộ người DTTS qua đào tạo đã ít lại chưa được sử dụng hết và đúng chuyên môn.

Một thực trạng đáng lo ngại khác là công tác đánh giá, qui hoạch cán bộ người DTTS còn nhiều bất cập, chưa phản ánh đúng thực chất, một số địa phương còn mang tính cục bộ, khép kín, cơ cấu chưa phù hợp. Một số cấp ủy chưa quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, chưa chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ hoặc cử cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

Cần cơ chế, chính sách và hướng dẫn cụ thể

Theo các chuyên gia, để xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần có chiến lược, phương hướng, các giải pháp, kế hoạch, bước đi vững chắc, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc của Đảng và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác cán bộ. Đảng, Nhà nước ta luôn xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Gắn liền với đó là các kế hoạch, chính sách và pháp luật, chủ trương, biện pháp xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ công tác ở miền núi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ DTTS.

Vấn đề là ở chỗ các tổ chức, các ngành, các cấp cụ thể hóa và thực hiện các chủ trương, chính sách đó như thế nào. Quá trình này đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp cần vận dụng, thực hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng: xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nâng cao số lượng, cải thiện cơ cấu dân tộc, bảo đảm được chất lượng cán bộ.

Thiết nghĩ, trong thời gian tới, cơ sở pháp lý để thực hiện tốt công tác cán bộ người DTTS của Đảng từ Trung ương đến địa phương là Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-1-2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc và Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT ngày 11-9-2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người DTTS.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS; cán bộ người DTTS có năng lực và đủ tiêu chuẩn phù hợp quy định của pháp luật, được bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý các cấp. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế-xã hội, cơ cấu vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, điều kiện, yêu cầu cụ thể của địa phương để tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ người DTTS làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm bảo tỷ lệ hợp lý, tương ứng với tỷ lệ người DTTS tại địa phương.
Long Ngũ