Thứ 4, 19/02/2020, 09:27 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đạo đức của người cán bộ, đảng viên BĐBP trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

27/07/2015 - 15:32

Biên phòng - Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nói chung cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người làm nhiệm vụ quản lí, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém"(1) .

Sinh thời, Bác Hồ đặc biệt coi trọng việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các lực lượng vũ trang cách mạng. Người coi đây là công việc gốc của Đảng. Bản lĩnh người cán bộ cách mạng là sự kết tinh những phẩm chất, đạo đức, nhân cách tốt đẹp, tạo nên năng lực "dĩ bất biến, ứng vạn biến", thể hiện tập trung ở tính kiên định, sáng tạo, quyết làm và biết làm. Theo Bác, phải có một đội ngũ cán bộ như thế cách mạng mới thắng lợi. Người khẳng định: "Phải đào tạo một đội ngũ cán bộ phụ trách, có gan làm việc. Có thế Đảng mới thành công"(2).

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiêu chuẩn cán bộ bao gồm cả 2 mặt: Đức và tài, phẩm chất và năng lực không thể thiếu mặt nào. Bác Hồ chỉ rõ, người cán bộ có đạo đức nhưng lại phải có tài. Cán bộ chỉ có đức mà thiếu tài thì cũng chẳng khác nào "những ông bụt ngồi ở trong chùa".

"Tài", theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm cả năng lực trí tuệ và năng lực tổ chức thực tiễn. Muốn có được những năng lực đó, người cán bộ phải chịu khó học tập, rèn luyện, trước hết là học tập lý luận Mác - Lê-nin, sau đó phải chịu khó lăn lộn trong thực tiễn. Bởi vì theo Người, lý luận luôn được bổ sung bằng những kết luận rút ra từ thực tiễn.

Có đức, có tài vẫn chưa đủ, người cán bộ làm công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia còn phải có cả phong cách công tác khoa học. Theo Người, muốn có phong cách công tác khoa học phải chống bệnh chủ quan, tác phong quan liêu, đại khái; chống bệnh ham chuộng hình thức, chỉ nhằm về hình thức bề ngoài, chỉ muốn phô trương cho oai; chống cách làm việc theo lối bàn giấy, ngồi một nơi "chỉ tay năm ngón", không chịu xuống địa phương công tác, kiểm tra việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Ngay từ những năm đầu khi ta mới giành chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiêm khắc chỉ ra những biểu hiện thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Người cán bộ Biên phòng có đạo đức cách mạng là người luôn kiên định lý tưởng XHCN; không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; là người luôn biết đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, của tập thể lên trên hết, biết giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của Đảng, của dân tộc, của tập thể; là người liên hệ mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, khéo tổ chức và lãnh đạo nhân dân; bằng lời nói và hành động của mình làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, từ đó tuyên truyền và vận động nhân dân một cách hiệu quả; là người có ý thức tổ chức, kỷ luật cao, không độc đoán chuyên quyền, tự cho phép mình cao hơn tổ chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật.

Ý thức tổ chức, kỷ luật của người cán bộ Biên phòng phải được thể hiện cả trong suy nghĩ lẫn trong hành động, từ cách nói năng cũng như trong giao tiếp, ứng xử hằng ngày. Trong nhiều bài viết, bài nói, thư cho cán bộ, đảng viên trong bộ máy Nhà nước, Người thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nổi bật là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người coi việc rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là một công việc hết sức hệ trọng, phải làm thường xuyên, liên tục.

Đây không chỉ là "công việc của Đảng", mà còn là việc mỗi người cán bộ, đảng viên phải tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Người ví Cần, Kiệm, Liêm, Chính, bốn đạo đức cơ bản của con người như: "Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc và vì thế, thiếu một mùa thì không thành trời. Thiếu một phương không thành đất. Thiếu một đức thì không thành người"(3). 

Đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trong quản lí, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia là phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, ra sức học tập, phấn đấu để thực hiện mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, người cán bộ Biên phòng cũng phải kiên quyết đấu tranh chống mọi kẻ địch, luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, quyết không chịu khuất phục, không chịu cúi đầu. Nếu khi lợi ích của Đảng và của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích của cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng.

Và, Người khẳng định: "Tiêu chuẩn số một của người cán bộ cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng"(4). Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, có những cán bộ "khi có ít nhiều quyền hạn trong tay thì đâm ra kiêu ngạo, xa xỉ, phạm vào tham ô, lãng phí, quan liêu, không tự giác mà biến thành người có tội với cách mạng"(5). Cho nên: "Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân"(6).

Ngày nay, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế-xã hội ở khu vực và thế giới; sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập, có ảnh hưởng không ít đến một bộ phận cán bộ... dẫn đến giảm sút tinh thần hy sinh phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phát huy hơn nữa sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, theo chúng tôi, cần tập trung bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, đảng viên; xây dựng ý thức tự rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức của Người trong mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong đó, chỉ rõ: Đạo đức của người cán bộ, đảng viên BĐBP là cái "gốc", cái căn bản của người cách mạng. Từ đó yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải tự học, tự rèn đạo đức cách mạng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề về xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay", nắm vững, vận dụng tư tưởng của Bác Hồ vào xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

Cùng với đó, từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì, phải tự giác, gương mẫu làm trước, tự kiểm điểm, soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết phải tự điều chỉnh khắc phục, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.

Mọi cán bộ, đảng viên đều phải tự phê bình và phê bình, sửa chữa khuyết điểm của mình, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà phê bình, hoặc "chờ xem", coi như mình không có gì khuyết điểm; mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm 8 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, các nghị quyết, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và Nhà nước; kết hợp giữa "xây và chống", "chống và xây".

Đồng thời, nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.
(1) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG; H. 2002; tr. 240, 185.
(2) Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H. 2001; tr. 281.
(3) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG; H. 2002; tr. 631, 253.
(4) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 9, Nxb CTQG; H. 2002; tr. 287.
(5) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 6, Nxb CTQG; H. 2002; tr. 494.
(6) Hồ Chí Minh, toàn tập, tập 5, Nxb CTQG; H. 2002; tr. 631, 253.
Đại tá, PGS, TS KHQS Trần Nam Chuân - Viện CLQP - Bộ Quốc phòng