Thứ 3, 20/08/2019, 21:46 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên – Huế mở lớp bồi dưỡng cho đảng viên mới

15/10/2011 - 9:00

Biên phòng - Thực hiện chương trình Công tác Đảng, Công tác Chính trị năm 2011 của Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên – Huế. Từ ngày 10 đến 14-10-2011, Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên – Huế mở lớp bồi dưỡng lý luận cho cho 24 đồng chí là đảng viên trẻ thuộc các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên – Huế.

Nhằm giúp cho các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm vụ của từng người đảng viên.

Các học viên được truyền đạt 9 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt nam.

Qua kiểm tra, đánh giá của Ban tổ chức, kết thúc khóa học có 100 % học viên đạt loại khá, giỏi.

Ngọc Bình