Thứ 4, 21/08/2019, 01:57 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Công bố Nghị quyết của Quốc hội lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự

30/06/2016 - 22:53

Biên phòng - Sáng 30-6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về “Nghị quyết của Quốc hội về hiệu lực của Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015".

57753f85deafa4d3d50002df
Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đọc Lệnh của Chủ tịch nước và toàn văn Nghị quyết của Quốc hội khoá XIII.

Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đọc Lệnh của Chủ tịch nước và Nghị quyết của Quốc của Quốc hội khoá XIII. Theo Lệnh này, Chủ tịch nước Công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của BLHS số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng Hình sự số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ  sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 đã được Quốc hội  thông qua ngày 29-6-2016.

Nghị quyết của Quốc hội đã nêu rõ:

1. Bổ sung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh 2016 và trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ hai.

2. Lùi hiệu lực thi hành của BLHS số 100/2015/QH13, Bộ luật TTHS số 101/2015/QH13, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13 và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 từ 1-7-2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 điều này.

3. Tiếp tục áp dụng BLHS số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12), Bộ luật TTHS số 19/2003/QH11, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12), Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 98/2002/NĐ-CP và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP của Chính phủ) cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.

4. Kể từ ngày 1-7-2016:

a. Thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại Khoản 3 Điều 7 BLHS số 100/2015/QH13 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành BLHS; tiếp tục áp dụng khoản 2 Điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109/2015/QH13.

b. Áp dụng các quy định của BLTTHS số 101/2015/QH13 để thị hành các quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS số 100/2015/QH13 và Nghị quyết số 109/2015/QH13 tại điểm a khoản này.

c. các quy định khác tại Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành BLHS và tại Nghị quyết số 110/2015/QH13 về việc thi hành BLTTHS có ghi thời điểm ngày 1-7-2016 được lùi đến thời điểm “ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành”

Điều 2:

Giao TANDTC hướng dẫn thi hành điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết này.

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 29-6-2016, có hiệu lực thi hành từ 30-6-2016.

Theo An ninh Thủ đô