Chủ nhật, 26/05/2019, 02:09 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đỉnh cao trong chỉ đạo, điều hành chiến tranh của Đảng

22/04/2015 - 10:33

Biên phòng - 40 năm đã trôi qua, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử trở thành mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam; là chiến thắng chung của các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Đánh giá về sự kiện lịch sử trọng đại này, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV (12-1976) đã khẳng định: "Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả tổng hợp của một loạt nhân tố tạo nên sức mạnh vô địch của cách mạng Việt Nam. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta"; mà "trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn và sáng tạo của Đảng".

uy7z_10b-1.jpg
Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30-4-1975.

Để đến với Đại thắng mùa Xuân năm 1975, một trong những nguyên nhân và là bài học sâu sắc nhất, đó là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt và điều hành chiến tranh độc đáo, sáng tạo của Đảng ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử:

1. Đảng, Quốc hội và Nhà nước ta sớm nhận rõ và đánh giá đúng kẻ thù, có chủ trương, đường lối phù hợp với từng thời điểm lịch sử cụ thể, lãnh đạo cách mạng đánh bại kẻ địch từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Nhận định và phân tích rõ tình hình, ngay từ Hội nghị Trung ương lần thứ 15 (năm 1959) (khóa II) Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương đã chỉ rõ: Mỹ - Diệm chẳng những là kẻ thù của nhân dân miền Nam đang bị chúng thống trị, mà còn là kẻ thù của cả dân tộc Việt Nam, của nhân dân miền Bắc đã được giải phóng.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội lần thứ III của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Nhân dân ta từng chịu đau khổ vì bọn đế quốc và ngày nay còn bị bọn Mỹ - Diệm chia cắt đất nước, giày xéo miền Nam. Ngày nào mà chưa đuổi được đế quốc Mỹ ra khỏi miền Nam nước ta, chưa giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị tàn bạo của Mỹ - Diệm, thì nhân dân ta vẫn chưa thể ăn ngon ngủ yên". Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh còn hết sức sáng suốt, dựa trên cơ sở quan điểm cách mạng, khoa học, đánh giá đúng tương quan lực lượng địch - ta, từ đó có chủ trương, quyết sách phù hợp với từng thời điểm lịch sử cụ thể, đánh bại địch từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn.

Sau Hiệp định Pa-ri lập lại hòa bình ở Việt Nam (tháng 1-1973), quân Mỹ và chư hầu buộc phải rút khỏi miền Nam, cục diện chiến trường, so sánh lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi lớn. Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 21 (tháng 7-1973) chỉ đạo cách mạng miền Nam kiên quyết phản công, giữ vững vùng giải phóng, tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ và đón thời cơ để tiến lên giành thắng lợi quyết định bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mở đầu là trận then chốt Buôn Ma Thuột và kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giành thắng lợi hoàn toàn trong vòng chưa đầy hai tháng.

2. Đảng ta và Quốc hội đã giải quyết tốt mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Ngay từ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 (tháng 3-1955), nhiệm vụ của hai miền được xác định rõ hơn: "Miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với toàn bộ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai để giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân".

Đến Đại hội Đảng lần thứ III (tháng 9-1960), vị trí của cách mạng mỗi miền được Đảng tiếp tục khẳng định: "Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự nghiệp phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà". Còn "đồng bào ta ở miền Nam có nhiệm vụ trực tiếp đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai của chúng để giải phóng miền Nam". Thực tế đã chứng minh, sự gắn bó của nhiệm vụ cách mạng hai miền Nam - Bắc đã tạo thành sức mạnh vô địch trên toàn đất nước. "Miền Bắc đã dốc vào chiến tranh giữ nước và cứu nước toàn bộ sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa và hoàn thành một cách xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cách mạng của cả nước".

3. Chúng ta đã giữ vững độc lập, tự chủ, đồng thời thực hiện đường lối đối ngoại mềm dẻo, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các nước trên thế giới, phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Chúng ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong bối cảnh quốc tế phức tạp, vừa có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, nhất là sự bất hòa, thậm chí có cả khuynh hướng thỏa hiệp vô nguyên tắc. Kẻ thù của chúng ta là một đế quốc có tiềm lực kinh tế, quân sự, vũ khí, kỹ thuật đứng hàng đầu thế giới. Chúng âm mưu xâm chiếm miền Nam tiến tới xâm lược cả Việt Nam; đồng thời thực hiện chia rẽ Bắc - Nam, chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩa. Cuộc đọ sức giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ xâm lược trở thành "cuộc đụng đầu lịch sử", cuộc đọ sức điển hình và vô cùng quyết liệt giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng. Trong bối cảnh đó, Đảng ta đã luôn nêu cao tính độc lập, tự chủ trong việc hoạch định đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của mình.

l4ef_10a-1.jpg
 Sáng 30-4-1975, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tư liệu
 
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc toàn thắng quá trình "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào" của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta có cơ sở để phát huy cao độ tiềm lực của cả nước, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc trong một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, thực hiện đường lối đổi mới, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những cơ hội lớn, chúng ta phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra đến nay vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp.

Ngày nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, nhất là những thành tựu sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế trong thời kỳ mới. Sức mạnh tổng hợp của nước ta được tăng cường, tạo điều kiện củng cố vững chắc độc lập dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy những thành quả cách mạng đã đạt được, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã chỉ rõ, phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện, hướng tới mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 
Đại tá, PGS, TS KHQS Trần Nam Chuân
Viện Chiến lược, Bộ Quốc phòng

Bình luận