Thứ 4, 19/02/2020, 21:40 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Bước ngoặt trong quá trình xây dựng và chỉnh đốn Đảng

02/03/2015 - 15:48

Biên phòng - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", với tinh thần quyết tâm và chia sẻ trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, Nghị quyết đã tạo được một số chuyển biến bước đầu trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, PV Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

r91c_9-1.jpg
Ông Nguyễn Đức Hà.
PV: Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cá nhân ông đánh giá thế nào về tầm chiến lược của Nghị quyết?

Ông Nguyễn Đức Hà: Tôi có thể khẳng định rằng, quan điểm của Đảng ta từ xưa đến nay luôn luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vấn đề có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng. Đặc biệt, trong những năm đổi mới, khi chúng ta bước vào kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế thì nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng càng đặt ra bức thiết hơn và với yêu cầu cao hơn. Vì vậy, để đáp ứng với yêu cầu đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã ra đời.

Nghị quyết Trung ương 4 lần này không đề cập toàn diện về công tác xây dựng Đảng, chỉ tập trung vào 3 vấn đề cấp bách nhất là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Để thực hiện 3 vấn đề cấp bách đó, Nghị quyết đồng thời đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng.

Vì vậy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không chỉ là công việc trong nội bộ Đảng, mà còn có sự tham gia tích cực của nhân dân, của cả hệ thống chính trị. Đến nay, sau 3 năm đi vào cuộc sống, cũng có thể có những ý kiến đánh giá khác nhau và cũng còn những hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được lòng mong đợi của nhân dân, nhưng tôi có thể khẳng định rằng, Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần quan trọng trong việc đấu tranh, ngăn chặn một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những hiện tượng tiêu cực trong Đảng và trong xã hội.

PV: Hiệu quả cụ thể mà việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 mang lại là gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Hà: Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết cho thấy một số hiệu quả quan trọng sau: Thứ nhất, qua học tập, quán triệt Nghị quyết, qua tự phê bình và phê bình, qua lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân thì rõ ràng, nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên được nâng lên về tình hình Đảng và sự cần thiết phải chỉnh đốn Đảng, thấy rõ những biểu hiện của sự suy thoái và yêu cầu đặt ra là nếu không chỉnh đốn Đảng thì sẽ là nguy cơ đối với Đảng.

Thứ hai, đợt tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến từng cấp ủy, đảng viên đều tự nhìn nhận, soi xét lại mình, thấy mình có ưu điểm gì để tiếp tục phát huy; thấy mình còn tồn tại, khuyết điểm gì, thấy mình có biểu hiện gì của sự suy thoái để sửa chữa, khắc phục.

Thứ ba là qua tự phê bình và phê bình, qua kiểm tra, giám sát của Đảng, qua thanh tra, kiểm toán của Nhà nước và qua điều tra, khởi tố, xét xử các vụ án lớn đã góp phần làm trong sạch Đảng. Trong 3 năm vừa qua, chúng ta đã xử lý kỷ luật bằng các hình thức trên 50.000 đảng viên ở tất cả các cấp, từ cấp Trung ương, đến cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở.

Điều đó chứng minh rằng Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra: Một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy  thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống là hoàn toàn chính xác. Như vậy, rõ ràng qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, chúng ta đã góp phần đấu tranh ngăn chặn được một bước rất quan trọng về tình trạng suy thoái trong Đảng, góp phần làm cho Đảng trong sạch hơn, vững mạnh hơn.

PV: Nghị quyết Trung ương 4 cũng đặt ra yêu cầu cấp bách là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Vậy đến nay, chúng ta đã đạt được những kết quả gì khi triển khai nội dung này?

Ông Nguyễn Đức Hà: Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, Bộ Chính trị chỉ đạo rất ráo riết, quyết liệt. Sau 1 năm, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng Đề án "Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược". Lần đầu tiên, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, đối tượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tuổi tác về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Nói đúng ra, đó là quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đến nay, chúng ta đã tổ chức được 5 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn các cấp với hơn 400 người học. Tới đây, sẽ tổ chức thêm lớp thứ 6 nữa. Lần đầu tiên, chúng ta tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức danh, cập nhật các kiến thức mới cho các đồng chí ủy viên Trung ương khóa XI, tổ chức 3 lớp cho Bí thư cấp ủy cấp huyện. Đó là cái rất mới. Từ kinh nghiệm đó, vừa qua, hơn một nửa số Tỉnh, Thành ủy trong cả nước đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ dự nguồn của địa phương mình.

PV: Một trong những thành công rất đáng ghi nhận của Nghị quyết Trung ương 4 là đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Ông nghĩ sao về điều này?

Ông Nguyễn Đức Hà: Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4, hầu như tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng đều rà soát quy chế làm việc. Cái gì phù hợp, chưa phù hợp, bổ sung, sửa đổi và xác định rõ mối quan hệ giữa cấp ủy với thường vụ, thường trực thế nào. Rất nhiều các dự án ở các tỉnh đã phải rà soát lại. Những dự án cấp phép rồi, không có khả năng thực hiện thì sẽ bị rút phép, chuyển giao cho chủ đầu tư khác có năng lực hơn…

Đặc biệt, sau Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thành lập Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Sau khi ra đời, Ban Chỉ đạo đã có những việc làm khá quyết liệt. Rất nhiều vụ án, tưởng như lâu nay bị chìm đắm, bị rơi vào im lặng đã được đưa ra ánh sáng với những bản án hết sức nghiêm minh, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

PV: Năm vừa qua, chúng ta cũng vừa đồng thời lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Điều này có nằm trong tinh thần của Nghị quyết không, thưa ông?

Ông Nguyễn Đức Hà: Đúng vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, trong Ban chấp hành Trung ương hay lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp cũng là tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, việc lấy phiếu tín nhiệm thể hiện dân chủ ở Ban Chấp hành Trung ương và kết quả đạt được là tốt. Đây là những việc mới, lần đầu tiên chúng ta làm. Mà đã là mới thì thường khó, cả lý luận và thực tiễn. Chúng ta vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh.

Chẳng hạn, trước đây, Bộ Chính trị ban hành Quy định 165 về lấy phiếu tín nhiệm, nhưng qua thực hiện thấy rằng, cần phải bổ sung, sửa đổi nên đã ban hành Quy định 262. Ví dụ, trước đây quy định, năm nào cũng lấy phiếu tín nhiệm thì nay thấy rằng, không cần thiết. Đối tượng lấy phiếu thế nào, phải cung cấp thông tin gì… cũng được sửa đổi.

Càng về sau, việc lấy phiếu tín nhiệm càng phản ánh khách quan và sát với thực tiễn hơn. Thông qua kênh lấy phiếu tín nhiệm giúp cho các cấp ủy đánh giá cán bộ khách quan, toàn diện, chính xác hơn. Nhưng quan trọng là mỗi đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm phải tự suy nghĩ, tự soi xét lại mình, tìm mọi cách khắc phục khuyết điểm, chỉ đạo ráo riết, quyết liệt hơn. Qua việc lấy phiếu sẽ làm cho cán bộ tốt lên, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

Cá nhân tôi cho rằng, cuộc đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, biến chất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ và rất cam go, phức tạp, không thể làm xong trong một sớm, một chiều mà phải tiến hành một cách thường xuyên, liên tục. Trước nhiệm vụ rất khó khăn này, các cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu có quyết tâm chính trị cao, có trách nhiệm chính trị lớn trước vận mệnh của Đảng, của dân tộc thì "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên" như Bác Hồ đã dạy.

Mặt khác, trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Đảng càng phải dựa vào dân, phát huy sức mạnh vĩ đại của nhân dân như Bác Hồ đã căn dặn: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong".

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Phạm Vân Anh (Thực hiện)