Thứ 5, 23/01/2020, 07:34 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

09/04/2012 - 15:07

Biên phòng - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về "Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" vừa ký ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo.

Theo đó, Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, các Phó trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo giúp Trưởng ban thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cụ thể theo quy định.

Trưởng Ban chỉ đạo phụ trách chung mọi công tác của Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh; phân công các Phó trưởng ban và các Ủy viên phụ trách một số nhiệm vụ cụ thể; điều hành, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao; hằng năm, phê duyệt chương trình công tác; chủ trì các cuộc họp của Ban chỉ đạo; quyết định việc bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo; bổ sung, thay thế thành viên Ban chỉ đạo trong trường hợp cần thiết.

Theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo sẽ chủ động giải quyết công việc được phân công; nếu có phát sinh những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm, phải kịp thời báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo; khi giải quyết công việc, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó trưởng Ban chỉ đạo khác thì trực tiếp phối hợp giải quyết.

Định kỳ vào quý I hằng năm, Ban chỉ đạo sẽ họp toàn thể để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm trước, triển khai nhiệm vụ năm sau; khi cần thiết, Ban chỉ đạo có thể họp đột xuất.

Các Ủy viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo định kỳ hằng quý về tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Trưởng Ban chỉ đạo (qua cơ quan Thường trực); báo cáo đột xuất những vấn đề theo yêu cầu của Trưởng ban chỉ đạo.

Định kỳ 6 tháng/lần, Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định 504/QĐ-TTg ngày 21-4-2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh" tại một số bộ, ngành và địa phương.

Bình Minh (Tổng hợp)