Chủ nhật, 08/12/2019, 18:33 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

45 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh về Xây dựng Đảng

30/09/2014 - 11:37

Biên phòng - Trước lúc vĩnh biệt chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một tài sản tinh thần vô giá. Đó là bản Di chúc thiêng liêng, bao gồm những nội dung cơ bản, những quan điểm cốt yếu trong tư tưởng của Người về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đạo đức lối sống; về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; về quan hệ quốc tế, quốc phòng-an ninh... Trong đó, tư tưởng xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một vấn đề hết sức quan trọng, để nâng cao sức mạnh lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa, Người căn dặn: "Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân tộc ta". Để giữ vững và phát huy truyền thống đó, "các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết trong Đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân. Như vậy, đoàn kết thống nhất trong Đảng là cội nguồn tạo nên sức mạnh lãnh đạo cách mạng của Đảng, là nhân tố để phát huy cao độ trí tuệ và khả năng sáng tạo của những người làm cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng tự phê bình và phê bình.

Theo Người, "thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng". Bác khuyên cán bộ, đảng viên của Đảng phải thương yêu, giúp đỡ nhau, giữ gìn đạo đức, lối sống, gắn bó với tập thể, với nhân dân; chống các căn bệnh công thần, địa vị, hẹp hòi, cục bộ, kèn cựa... Bác yêu cầu: "Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố phát triển sự đoàn kết thống nhất... Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau".

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, Đảng ta đã nghiêm túc, thường xuyên tự phê bình và phê bình mà tiêu biểu là đã ban hành và thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), khóa VIII về "Một số vấn đề cơ bản, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI): "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay".

Di chúc để lại cho Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Trước hết là vấn đề đoàn kết nội bộ. Việc cần làm trước là chỉnh đốn Đảng. Đây là công việc phải làm trước. Vì đó là nhiệm vụ sống còn, một yếu tố cực kỳ quan trọng để "mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em. Tôi mong rằng, Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình".

Và Người đã kết thúc bản Di chúc bằng điều mong muốn cuối cùng của Người là: "Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Ghi nhớ và làm theo lời dạy của Người, mỗi cán bộ, đảng viên với quyết tâm: "Trong tư tưởng cũng như trong hành động phải triệt để chống tham nhũng, chống đặc quyền, đặc lợi", "phải xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đồng thời phải loại bỏ ngay những phần tử thoái hóa, biến chất" trong Đảng.

Từ thực tiễn gần 30 năm đổi mới, Đảng ta càng ý thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của tư tưởng đoàn kết Hồ Chí Minh. Bài học kinh nghiệm cho thấy, lúc nào, nơi nào sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, thì khi đó, nơi đó, vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững và phát huy. Ngược lại, ở đâu mất đoàn kết, thống nhất thì ở đó sẽ mất đi mọi tiềm năng, thế mạnh, mất môi trường thuận lợi để phát triển tài năng của mọi người; hạn chế vai trò lãnh đạo của Đảng, làm mất niềm tin của nhân dân, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển đất nước. Vì thế, đoàn kết thống nhất trong Đảng vừa là điều kiện, vừa là mục tiêu để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thắng lợi trong lãnh đạo sự nghiệp đổi mới cũng đồng nghĩa với việc khẳng định thắng lợi của ý chí và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo nhân dân ta làm tròn sứ mệnh lịch sử xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và phồn vinh như điều mong ước của Người.

 Nhìn lại 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, có thể khẳng định, Đảng ta hết sức coi trọng và luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện có tính chất quyết định bảo đảm thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong nhiều kỳ họp, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức mạnh chiến đấu của Đảng.

Trước yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Bác: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tích cực rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, một lòng một dạ trung thành với Đảng, phụng sự nhân dân, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đại tá, PGS, TS Trần Nam Chuân